Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Stöd och vägledning

Här har vi samlat information om du önskar stöd och vägledning, till exempel för dem som har särskilda behov eller behöver extra stöd.

Språk-, läs- och skrivutveckling

Leksands bibliotek med massor av böcker. Vita bokhyllor med böcker och träfärgade lådor med böcker för de mindre barnen.

Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter.

Det är viktigt att förskolan och skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla barns och elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid.

Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Det är viktigt att kunna bedöma var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.

Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling

För att stärka arbetet med barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling finns i Leksands kommun en gemensam plan, som sträcker sig från förskola till gymnasiet.

Målet med planen är att:

 • främja god språk-, läs- och skrivutveckling för kommunens barn-och ungdomar
 • säkerställa att anpassningar och åtgärder vidtas vid behov

Flexibla gruppen

Flexibla gruppen (Flex) är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7-9 som behöver undervisning i mindre grupp. Flex har högre personaltäthet och ett flexibelt förhållningssätt utifrån elevernas behov. Flex är främst inriktat mot elever med npf-diagnoser*.

Hur ser verksamheten ut?

Eleverna läser efter grundskolans kursplaner och ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå delar av, eller alla skolans mål. Lokalerna inryms i Flexhuset vid infarten mot Tegera arena och tillhör Sammilsdalskolan. Arbetslaget består av ämnesbehöriga lärare och elevassistenter.

Förhållningssätt och arbetssätt

Vår ambition är att eleverna ska känna att det är intressant att lära sig nya saker och att de dessutom kan göra en koppling till livet utanför skolan, gärna till ett framtida yrke. Att de tydligt kan se nyttan av det som de får lära sig i skolan. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla de sociala förmågor och generella kompetenser som krävs för att klara sig på gymnasiet och i yrkeslivet.

Målet är att alla elever ska nå så många av grundskolans mål som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, med det stöd och anpassningar vi på Flex kan ge.

Vi arbetar med ett tydliggörande pedagogiskt arbetssätt. Vi strävar efter att ha ett flexibelt förhållningssätt som tillsammans med eleven ger möjlighet att utforma skolarbetet utifrån varje elevs styrkor, intressen och förutsättningar.

Vi arbetar systematiskt med självskattningar, där eleverna får skatta både sitt arbete i skolan och olika sociala kompetenser. Syftet är att följa elevens utveckling över tid.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffas eleven, lärare och vårdnadshavare för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs.

* Npf = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Elevhälsan

Elevhälsan i grundskolan ska, genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, stödja elevernas utveckling mot målen.

Elevhälsan i grundskolan består av de fem delarna

 1. medicinska insatser
 2. psykosocialt arbete
 3. specialpedagogiskt stöd
 4. studie- och yrkesvägledning
 5. skolledning (rektor)

Respektive profession arbetar kontinuerligt inom sitt område men samverkan sker ofta kring elever och skolaktuella frågor. Vid varje skola finns ett elevhälsoteam bestående av representanter från de olika yrkesgrupperna.

Om du vill komma i kontakt med någon inom elevhälsan kan du vända dig till någon vid ditt barns skola.

Mobbning och kränkande behandling

Fota av ett hjärtat ritat i snön

Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Alla barn och elever ska känna sig trygga och välkomna! Om något händer har man rätt att få hjälp.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för grundskolan

Vid varje förskola och skola finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling, planen kallas även för likabehandlingsplan och den beskriver hur arbetet går till för att trygga miljön för alla barn och elever.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen på grundskolan är hela skolans ansvar. All personal ska arbeta för att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av vare sig kön eller social och kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver eleven ofta stöd av en väl planerad studie- och yrkesvägledning som ska vara anpassad till elevens ålder.

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vilken sker i samtliga årskurser. Allt vi gör i skolan syftar till att ge eleven kunskaper och förmågor så hen får bra förutsättningar att forma sin framtid.

Målet med studie- och yrkesvägledningen är att ge eleven:

 • medvetenhet om sig själv,
 • medvetenhet om olika valalternativ,
 • förmåga att ta ställning till frågor som rör den egna framtiden och
 • kunskaper om processen att fatta och genomföra ett beslut

Vid och snäv studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse där den vida vägledningen riktar sig till eleverna mer kollektivt och vägledningen i snäv bemärkelse snarare är individuell.

Vid studie- och yrkesvägledning

Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Här har hela skolan ett ansvar. Det handlar till exempel om:

 • praktiska arbetslivserfarenheter,
 • undervisning som rör arbetslivet,
 • studiebesök,
 • utbildningsinformation och
 • aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom

Snäv studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT)

Vi arbetar för att alla elever i kommunens skolor ska ha en skoltid fri från alkohol och droger. Med hjälp av vår drogplan kan vi förebygga, upptäcka och ingripa om vi upptäcker bruk av droger.

Vår drogplan, plan mot ANDT – alkohol, narkotika, doping, tobak är framtagen i samverkan mellan skolorna, socialtjänsten och polisen. Vår ambition är också att under hela skoltiden samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Drogplanens vision och mål

Vår vision är att ungdomarna i Leksands kommun ska må bra och ha så god självkänsla att de inte tycker sig behöva någon form av droger. Vår grundprincip är att det ska vara svårt att bruka droger och lätt att få hjälp att sluta.

Våra mål:

 • Att behålla våra ungdomar tobaksfria
 • Att alkoholdebuten senareläggs
 • Att minska antalet ungdomar som provar och brukar droger
 • Att medvetandegöra och väcka goda krafter hos alla som arbetar med ungdomar
 • Att på skolan ha nolltolerans för bruk av droger

Sidan uppdaterad: