Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Skolskjuts

Kommunen är skyldig att ordna fri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. Ansökan för skolskjuts görs inför varje läsår.

Foto på elev som stiger på en buss

Ansök om skolskjuts via E-tjänsten

Vi påminner om att du som vårdnadshavare med barn i grundskolan, med undantag för barn i anpassade grundskolan som söker via blankett, ska ansöka om skolskjuts i vår e-tjänst. Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Ansökan för kommande läsår ska göras mellan vecka 10-12 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti.

E-tjänsten kommer att finnas på kommunens hemsida från måndag vecka 10 och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Målsättningen med denna förändring är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.

Ansök om skolskjuts via blankett

I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade barn, barn med skyddad identitet eller tillfälligt personnummer och barn som går i anpassad grundskola till ansökan på blankett.

Blankett finns hos skolskjutshandläggare Anna Carlsson.

Kundtjänst kan hjälpa dig att komma i kontakt skolskjutshandläggaren på telefonnummer 0247-80 000.

E-post: anna.carlsson@leksand.se

Om skolskjuts

För att få skolskjuts ska avståndet till skolan vara minst 3, 4, eller 6 kilometer beroende på barnets ålder. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för.

  • Elever i årskurs F-6 får skolskjuts om avståndet till skolan är minst 3 kilometer.
  • Elever i årskurs 7-9 får skolskjuts om avståndet till skolan är minst 4 kilometer.
  • Elever på gymnasiet får kostnadsfritt åka buss och i vissa fall tåg om avståndet är minst 6 kilometer.

Grundskolans elever

Ansökan om skolskjuts sker årligen inför varje nytt läsår och gäller även de som redan har beviljats skolskjuts. Planeringen inför kommande läsår påbörjas redan under våren, därför måste alla som har behov av skolskjuts under kommande läsår ansöka om detta under våren innan. Detta gör man enklast genom vår e-tjänst. Om man inte kan ansöka via e-tjänst, till exempel om man saknar Bank-ID, så kan man vända sig till skolskjutshandläggaren eller administratörerna ute på skolorna för att få en speciell ansökningsblankett.

Grundskolekortet skickas ut av Dalatrafik till vårdnadshavare innan höstterminens första dag.

De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts får ett grundskolekort. Kortet är personligt.

Handläggningstid

Alla skolskjutsärenden gällande grundskoleelever har en handläggningstid på 14 dagar.

Skolskjuts vid val av annan skola i kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i, har endast rätt till skolskjuts om eleven har rätt till skolskjuts i kommunens placeringsskola. Ingen kompletterande trafik sätts in.

Gymnasieskolans elever

Elever i gymnasieskolan som är under 20 år, har minst 6 kilometer till skolan och inte är beviljade inackorderingstillägg, har rätt till ett busskort för resor till och från skolan. I vissa fall har gymnasieelever rätt till busskort som även gäller för tåg.

Kontant resebidrag

För gymnasieelever som har minst 6 kilometer till skolan och där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 kilometer till hållplats för kollektivt färdmedel, kan kontant resebidrag beviljas efter ansökan. Bidraget är 18 kronor per mil i bilersättning och maximalt 1 516 kronor per månad.

Anmäl ändrade förhållanden

Den som felaktigt tar emot kontant resebidrag är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om kontant resebidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan eller av skolan.

Borttappat busskort

Elever i grundskolan, årskurs F-9, betalar 150 kronor i administrativ avgift för att få ett nytt busskort. Beloppet är detsamma oavsett vilken gång i ordningen det är som man har tappat kortet. Klicka på länken nedan för att komma till vår e-tjänst där du kan anmäla borttappat/trasigt kort och ansöka om ett nytt. Nytt busskort skickas sedan hem till eleven.

Elever på gymnasiet betalar 100 kronor för första kortet och 250 kronor för påföljande kort. Trasiga busskort ersätts med ett nytt, förutsatt att det gamla lämnas till skolexpeditionen.

Skolskjuts vid växelvis boende

För vårdnadshavare med gemensam vårdnad och där elev bor växelvis, beviljas skolskjuts från båda vårnadshavarnas hem om båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Leksands kommun och att linjetrafiken eller upphandlad skjuts kan nyttjas.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Även om avståndet mellan bostad och skolan, trafikförhållanden, elevens ålder eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan någon annan omständighet göra det. Det innebär att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall.

Ansvar att avbeställa taxi till skolan

I de fall taxiåkande elever är frånvarande på grund av sjukdom eller enskild ledighet är det föräldrarnas skyldighet att meddela beställningscentralen på telefon 0774-44 00 00 att eleven inte behöver skolskjuts den/de dagarna. Vid schemaförändringar är det skolornas ansvar att meddela beställningscentralen.

Skolskjutsreglementet

Sidan uppdaterad: