Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Översiktsplan

En översiktsplan ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat naturområden, bostäder och trafik.

Utsikt över Byrviken mot Siljansnäs.

Om översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö. Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår. Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning med mera. Det handlar också om översiktliga program och utredningar för större utvecklingsområden, där programmet eller utredningen sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

Säkerställer och skyddar mark

Den fysiska planeringen är till för att säkerställa att det finns lämplig mark i beredskap för verksamheter och boende. Planeringen finns även för att skydda områden som till exempel har speciella natur- eller kulturvärden. Den behandlar användning av mark, vatten och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

Regleras av plan- och bygglagen

Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser och de kulturella värdena i vår bebyggelsemiljö. Fysisk planering regleras av plan- och bygglagen (PBL) som till exempel behandlar medborgarinflytande i planeringen.

På avdelningen för strategisk planering arbetar vi med fysisk planering på översiktlig och detaljerad nivå.

En vision för framtiden

Översiktsplanen utgör ett försök att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den omprövas under varje mandatperiod (vart fjärde år). Vid förhandsförfrågningar, bygglovgivning och annan tillståndsprövning samt vid planläggning redovisar översiktsplanen en stor del av de förutsättningar som miljö- och byggnadsnämnden har att ta ställning till vid sin prövning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden.

Översiktsplan 2014

Den 9 juni 2014 antogs Översiktsplan 2014 av kommunfullmäktige. Beslutet vann laga kraft den 10 juli 2014. Planen aktualitetsförklarades år 2018.

Här kan du ta del av översiktsplanens karta:

  • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
  • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
  • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Översiktsplan 2025

År 2022 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det är en lång process där allmänheten vid flera tillfällen får tycka till. Den nya översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige under år 2025.

Dialogkarta

Under perioden 7 november till 5 december 2022 genomfördes tidig dialog med kommunens medborgare. I den här kartan kan du se vilka synpunkter som kom in.

Planeringsstrategi

Den 1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunfullmäktige antog Leksands kommuns planeringsstrategi 2023-02-13 § 47.

Här kan du ta del av Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun Pdf, 925 kB.

Länsstyrelsens underlag inför planeringsstrategi för Leksands kommun Pdf, 330 kB.

Sidan uppdaterad: