Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Person med rullstol som ska parkerat bilen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade som själva kör sitt fordon och till passagerare som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Så här ansöker du

Ansökan skickas till: Leksands kommun, Trafikenheten, 793 80 Leksand. Förutom ansökningsblanketten ska du skicka med:

  • Läkarintyg
  • Ett välliknande foto av den typ som används till körkort ska bifogas.

Ansökan ska undertecknas med sökandes namnteckning.

Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd. Ansökan och tillstånd är kostnadsfritt.

Det här gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas den som har ett gravt funktionshinder som medför betydande gångsvårigheter.

Du kan inte söka parkeringstillstånd både som förare och passagerare. Man ska söka som förare om man själv kör fordonet och som passagerare om man inte kör fordonet själv. Tillståndet handläggs utifrån olika kriterier:

  • För den som ansöker som förare kan tillstånd beviljas om personen på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå mer än en mycket kort sträcka.
  • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns. Ett sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver hjälp utanför fordonet.

Tillståndets giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus), om inte markägaren medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Parkeringstillstånd gäller också i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan fås av handikapporganisationerna eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och inte i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon och vändzon, eller på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte något generellt undantag från att betala parkeringsavgift. Flertalet kommuner har ändå beslutat att rörelsehindrade med parkeringstillstånd är befriad från avgift.

Vad händer om jag tappar bort mitt tillstånd eller om det blir stulet?

Ett tillstånd bör alltid förvaras som en värdehandling. Man har själv ansvar för att tillståndet inte hamnar i orätta händer. Skulle detta trots allt hända ska en polisanmälan göras och en kopia på denna ska skickas in till oss innan vi kan utfärda ett nytt tillstånd.

När vi får en polisanmälan spärras tillståndet. Denna information går ut till polis och parkeringsvakter.

Sidan uppdaterad: