Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Föreningsbidrag

I Leksands kommun finns ett aktivt föreningsliv med över 200 föreningar. Här hittar du information om vilka bidrag som din förening kan söka.

Fotbollspelare som håller fram händerna i en ring.

Vem kan söka bidrag?

Föreningar som bedriver verksamhet lokalt i Leksands kommun kan årligen söka om ett antal olika former av föreningsbidrag. Er förening behöver vara demokratiskt uppbygg, följa Leksands kommuns vision där fokus är på barn och unga samt äldre. Föreningen ska också ha ett aktivt förhållningssätt i principiella frågor, exempelvis jämställdhet, integration och arbeta mot diskriminering.

Vilka bidrag finns det?

Beroende på vilken inriktning er föreningar har finns det olika typer av bidragsformer.

För idrotts- och fritidsföreningar finns följande:

 • Lokal och anläggningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar
 • Bidrag för drift av föreningsägd anläggning för idrotts- och fritidsföreningar
 • LedarskapsutbildningBidrag till spårning av skidspårBidrag till skötsel av motionsspår
 • Bidrag till orienteringskartor
 • Bidrag till skötsel av isbana
 • Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd

För kulturföreningar finns följande:

 • Verksamhetsbidrag för kulturföreningar
 • Bidrag till nyskapande kulturprojekt
 • Garantibelopp samt punktbidrag för kulturella evenemang

För ideella organisationer som bedriver social verksamhet finns följande:

 • Startbidrag för ideella organisationer som bedriver social verksamhet
 • Verksamhetsbidrag för social verksamhet

För studieförbund finns följande:

 • Föreningsbidrag för studieförbund

Policy och riktlinjer

Från och med 1 januari 2023 gäller ny policy och riktlinje gällande föreningsbidrag. De uppsatta kriterierna gäller för alla typer av föreningar som söker bidrag från Leksands kommun.

Mer information om vad som gäller för respektive bidrag kan du läsa om här.

Så här söker ni föreningsbidrag

Flera av bidragen söker ni via vår e-tjänst. För vissa bidrag behöver ni lämna in en ansökningsblankett. Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Ansökan om föreningsbidrag via e-tjänst

Via vår e-tjänst ansöker ni om följande bidrag:

 • Lokal och anläggningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar
 • Bidrag för drift av föreningsägd anläggning för idrotts- och fritidsföreningar
 • Verksamhetsbidrag för kulturföreningar
 • Startbidrag för ideella organisationer som bedriver social verksamhet
 • Verksamhetsbidrag för social verksamhet
 • Föreningsbidrag för studieförbund

Ansökningsperioden för dessa bidrag är september månad. Därefter kommer ansökningarna granskas under hösten och besked meddelas föreningarna senast i december.

Övriga bidrag för idrottsföreningar

Här kan du ansöka om följande bidrag:

 • Bidrag till spårning av skidspår
 • Bidrag till skötsel av isbana
 • Bidrag till orienteringskartor
 • Ledarskapsutbildning
 • Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd

För LOK-stöd kan ni som söker om det statliga bidraget genom IdrottOnline skapa en kommunfil för er ansökan.

E-tjänsten kräver inloggning. Kontakta Fritidsavdelningen för inloggningsuppgifter.

Bidrag till skötsel av motionsspår

Kontakta Fritidsavdelningen via e-post för frågor och ansökan om bidrag till skötsel av motionsspår.

Bidrag till kulturprojekt och kulturella evenemang

Här hittar du ansökningsblankett för garantibelopp och punktbidrag för kulturella evenemang.

Ansökan om bidrag till kulturella evenemang

Bidrag till nyskapande kultur

För bidrag till nyskapande kultur finns inte någon blankett. Nedan hittar du en checklista för vad din ansökan ska innehålla. Ansökan skickas till Kulturavdelningen.

Checklista för projektbeskrivning

Ansökan måste innehålla en beskrivning av projektet, dess mål och syfte. Den ska också innehålla en motivering till varför just Leksands kommun bör stödja projektidén - vilket kommunalt/regionalt mervärde projektet representerar.

Det ska finnas en budget och en finansieringsplan som visar vilka de tänkta finansiärerna är, om beslut finns hos respektive finansiär samt vilka summor som sökts och eventuellt beviljats. Var god uppge plusgiro eller bankgiro för utbetalning av stöd - annat bankkonto godtas ej.

Det ska också finnas en tydlig genomförandeplan, en beskrivning av de metoder som ska användas och inte minst viktigt en beskrivning av hur uppnådda resultatet ska förvaltas.

När projektet genomförts ska redovisning lämnas in till kulturavdelningen enligt anvisningar.

Den som beviljas projektbidrag ska i samband med annonsering och marknadsföring tydligt visa, med logotype, att projektet stöds av Leksands kommun.

Bakgrund

Beskriv bakgrunden till projektet, vilket/vilka konstområden det anknyter till samt information om relation till nationell/internationell kulturverksamhet. Redovisa eventuellt resultat av tidigare verksamhet som motiverar projektförslaget.

Förnyelse och samarbete

Beskriv på vilket sätt projektet är kulturellt/konstnärligt förnyande. Ange vilka utmaningar som finns i projektet. Beskriv eventuellt kopplingar/relationer /samarbete med andra aktörer från exempelvis näringsliv/forskning.

Genomförande

Beskriv hur projektet ska genomföras, uppdelat på aktiviteter så att det tydligt framgår hur projektet ska nå sina mål samt uppnå förväntat resultat.

Resursbehov

Beskriv vilka personer i den egna organisationen samt hos eventuella samarbetspartners som kommer att medverka i projektet samt vad medverkan består av. Ange vilka ytterligare resursbehov som finns (exempelvis utrustning, lokaler, kapital) och hur dessa ska tillgodoses. Beskriv vad eventuell medfinansiering består av och hur kostnaderna ska täckas.

Projektplan

Beskriv start och sluttid samt viktiga huvudhändelser under projekttiden.

Totalbudget

Beskriv den totala budgeten uppdelad på olika kostnadsslag som exempelvis; löner, konsulter/köpta tjänster, utrustning, material, resor

Övrigt

Beskriv för varje kostnadsslag hur mycket du söker från Nyskapande kultur respektive vad andra ska bidra med. Om Nyskapandekultur ska stå för en del av budgeten tydliggör och motivera vilken del Nyskapandekultur ska finansiera.

Förväntade resultat och effekter

Beskriv det förväntade resultatet och effekterna av projektet och hur det är tänkt att nyttjas i nästa steg. Vilka resurser/insatser behövs för att nå ut samt hur ska dessa tillgodoses? Beskriv vilken skillnad projektet kommer att göra för er själva, för ert verksamhetsområde, för näringsliv och Leksand.

Övrig information som ska redovisas vid ansökan:

 • Sökande organisation
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefon
 • Webbplats
 • Firmatecknare
 • Län
 • Företags-/organisationsform
 • Projektledare och kontaktuppgifter
 • Referensperson/er
 • Revisor
 • Projekttitel

Handläggning och beslut

Beslut i november/december har sista ansökningsdatum den 30 september.

Projektansökningarna bereds inom kulturavdelningen. Kontakta gärna kulturavdelningen innan projektansökan skickas in. Beredningen av ett projektärende sammanfattas i ett tjänsteutlåtande som går till politiken.

När kommunen beviljar ett projekt, betalas projektanslaget som regel ut i förskott. Anslaget är preliminärt. Villkor för projektanslag är att projektet genomförs enligt ansökan och beslut, att redovisning av projektet lämnas till kulturavdelningen samt att det i relevanta sammanhang framgår vilka organisationer som stött projektet. Se projektbeskrivningsmall.

Villkoren framgår av följebrev som sänds till alla projektägare som fått positiva beslut i nämnden. Villkoren ska accepteras av projektägaren. Utbetalning kan delas upp på två eller flera tillfällen beroende på projektets karaktär. Uppdelningen anges i beslutet.

Vid beviljande av projektmedel

Avtal mellan kommunen och projektägaren upprättas i anslutning till att medel beviljas. Medel kan inte rekvireras utan giltigt avtal.

Projektägare ska lämna rapport över projektets resultat och ekonomiska redovisning i enlighet med framtaget avtal. Projektägare måste även underrätta kommunen om väsentliga förändringar

Sidan uppdaterad: