Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Byggprojekt

Här hittar du information om pågående och planerade byggprojekt.

Bild på lekpark och nybyggt lägenhetshus.

Nya lekparken Solen med flerbostadshuset Stjärnan i bakgrunden. Stjärnan var klart för inflyttning hösten 2023.

Pågående byggprojekt

Här hittar du information om pågående byggprojekt inom Leksands kommun.

Lummerhöjden

Lummerhöjden blir Leksands nya bostadsområde. Lugna gator, gröna kvaliteter och nära till det viktiga ska vara tongivande för området som följer ett hållbarhetsprogram. Här ska det vara enkelt att leva, genom hela livet.

Limsjöänget

Grävning för dragning av ny el till Limsjöänget.

Pågående arbete för att dra el och fiber till Limsjöänget hösten 2023.

Allt fler företag efterfrågar mark i Leksand för olika verksamheter. Kommunen arbetar för att möjliggöra nya etableringar. Limsjöänget är ett av de områden där kommunen gör det möjligt att tillskapa nya verksamheter.

Leksand växer och allt fler flyttar hit. Fler invånare skapar efterfrågan på bland annat handel och service. Flera etableringar har skett i området Limsjöänget de senaste åren, till exempel Sibylla restaurangen som öppnade för ett par år sedan.

Detaljplanen för Limsjöänget har nu vunnit laga kraft och projekteringen för Limsjöängets kommande etableringar pågår för fullt. Snart börjar vi gräva ledningar och bygga vägar. Det som är klart är att ICA kommer att etablera sig på området.

Syftet med detaljplanen för Limsjöänget är bland annat att möjliggöra handel med utrymmeskrävande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra del.

Detaljplanen för Limsjöänget omfattar ett område öster om järnvägen och norr samt söder om Leksandsvägen. Planområdet omfattar cirka 6 hektar.

Här kan du ta del av detaljplanen för Limsjöänget

Vad händer just nu?

Just nu pågår projekteringen för fullt för Limsjöänget och förväntas pågå ett tag till innan spaden sätts i marken.

Det finns möjlighet för ytterligare en etablering i Limsjöänget. En tomt om cirka 800-1000 kvm kommer att finnas tillgänglig när ledningar är nedlagda och trafikåtgärder är genomförda.

Gång-och cykelväg från Rosen till Övermo

Bygget av gång- och cykelväg från Rosen till Övermo startade i november 2023 och beräknas vara klart under våren 2024.

Planerade byggprojekt

Här hittar du information om planerade byggprojekt inom Leksands kommun.

Moskogsvägen

Sträckningen för Moskogsvägen på flygbild.

Sträckningen för Moskogsvägen.

Detaljplanearbetet påbörjades 2017 och en byggnation av Moskogsvägen beräknas komma i gång så snart detaljplaneprocessen är klar.

Moskogsvägen (tidigare kallad Moskogslänken) ska underlätta för genomfartstrafik i öst-västlig riktning, från riksväg 70 mot Västanvik och Siljansnäs. När vägen är klar slipper genomfartstrafiken åka via rondellen vid södra brofästet, vilket gör att både utsläpp och bullernivåer minskar längs Järnavägen och Insjövägen. Moskogsvägen blir cirka sju meter bred, ungefär lika bred som Insjövägen och Järnavägen.

Hastighetsbegränsningen blir troligen 60km/h. Planprocessen för Moskogsvägen har förskjutits något, pandemin och andra planer har tagit tid i anspråk på kommunen.

Moskogsvägen – det bästa alternativet

Kommunen har låtit en oberoende konsult göra en utvärdering av de olika alternativ som har diskuterats efter kommunstyrelsens beslut i mars 2017. Konsulten konstaterar att Moskogsvägen är det bästa alternativet på en rad punkter.

Länk till lokaliseringsutredningen Pdf, 1 MB.

Vinster med Moskogsvägen:

 • Bidrar till helhet och logistik när Leksand växer.
 • Säkrare skolvägar, fler gång- och cykelvägar med planskilda passager.
 • Mindre utsläpp då vägen kortas från 2,3 till 1,1 kilometer mellan Järnavägen/Siljansnäsvägen – Insjövägen.
 • Mindre buller då nya vägen byggs utifrån dagens bullernormer.
 • Snabbare och smidigare uttryckningsvägar för räddningstjänsten.
  Minska antalet "smitvägar" genom bostadsområdet mellan Insjövägen och Järnavägen.
 • Bättre vägmiljö inom Åkerö, Edshult, Källberget och Häradsbygden.
  Förbättrad arbetspendling från Siljansnäs, Västanvik, Karlsarvet mot riksväg 70.
 • Vägprojektet är lönsamt enligt utförda samhällsekonomiska effektbedömningar som även tar hänsyn till mjuka parametrarna och bedöms som viktigt för kommunens utveckling.

Hänsyn till närboende och natur

Under planeringsarbetet tas hänsyn till de närboende och naturområdet. Skog bevaras på båda sidor om vägen. Vägen utformas så att bullerpåverkan blir så liten som möjligt genom att vägen hålls så låg i terrängen som möjligt och förses först och främst med sidovallar som lättare kan integreras i naturen än bullerplank.

Åkeröskolans "skolskog" som finns inom området blir kvar, men får ett nytt läge närmare Åkerösidan, nära gång- och cykelvägen för tillgänglighetsanpassning.

Säkra skolvägar prioriteras

Att tillskapa en säker skolväg är högt prioriterat i projektet. För att på ett säkert sätt ta sig förbi vägen byggs en gång- och cykelväg planskilt med en tunnel.

Politiska beslut

Moskogsvägen har funnits med länge i de politiska diskussionerna. Första gången Moskogsvägen var uppe till beslut var i samband med att kommunfullmäktige antog byggnadsplan (detaljplan) för Källberget, där skogsområdet markerades för en framtida väg. I samband med översiktsplanen 1993 upprättades en arbetsplan för väg 938 Moskogslänken.

I nuvarande översiktsplan som fastställdes av kommunfullmäktige 2014 beslutades att Moskogsvägen ska byggas och Moskogsvägen har sedan dess funnits med i kommunens investeringsbudget. I mars 2017 togs beslut av kommunstyrelsen att starta planering och genomförande av Moskogsvägen.

Planerings- och byggprocess

Läs mer om det pågående arbetet med detaljplan för Moskogsvägen

Åkerö brofäste

Kartbild över Åkerö brofäste

Kartbild över det planerade området för byggnation vid Åkerö brofäste.

Detaljplanen för Åkerö brofäste med syftet att bygga bostäder vann laga kraft i mars 2023. På grund av konjunkturläget väljer fastighetsbolaget Lillskär AB att återlämna den markanvisning som företaget vann tidigt i processen innan detaljplanen fastställdes.

Edshult HSB markanvisning

Flygbild över planerade bostadsområde vid Edshult.

Flygbild över det planerade bostadsområdet vid Edshult.

Området Edshult är beläget cirka 1 kilometer från Torget i Leksands centrum, mellan Åkerö i väster och Moskogen i söder. Edshult utgör en viktig del i Leksands kommuns bostadsförsörjningsplan och kommer konkret att bidra till efterfrågan på centrala lägenheter.

På ytan planerar HSB, inom ramen för sin markanvisning, för 17 stycken träbyggda bostadsrätter med solceller och energieffektivt byggande.
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggaktör. Markanvisningen ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om det aktuella markområdet.

Just nu pågår arbete för HSB:s kommande bygglovsansökan och om allt går enligt planerna beräknas bostäderna att vara byggda och möjliga för inflyttning vintern 2025/2026.

Sidan uppdaterad: