Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Nedre Heden

Nedre Heden utgör Insjöns södra del och angränsar till byarna Holen och Övre Heden i norr samt till Knippbodarna i söder.

En bygata med röda hus på var sida om vägen.

Nornanvägen utgör en av Nedre Hedens gamla bygator. Här samsas parstugor från 1700-talet med anpassade modernistiska villor. Lägg märke till husens närhet till vägen, ett typiskt karaktärsdrag för en äldre bygata. Foto: Simon Langwagen, Dalarnas museum.

Områdeshistorik

Nedre Heden utgör Insjöns södra del och angränsar till byarna Holen och Övre Heden i norr samt till Knippbodarna i söder. Till Nedre Heden hör även Knippboheden, som bebyggdes i stor utsträckning först på 1970-talet. Som i grannbyarna bedrevs här främst traditionellt jordbruk under det sena 1800-talet, där de äldre jordbruksfastigheterna omgärdades av öppna betes- och odlingslandskap. Av de äldre bykärnorna i Insjön är den i Nedre Heden tillsynes bäst bevarad, där den gamla radbyn sträcker sig längs Nornanvägen och i viss mån söderut längs Vintergatan. På en bakgård i Nedre Heden återfinns även Insjöns äldsta daterade hus, ett timrat härbre från 1515.

Precis som i andra byar i Insjön etablerades det i Nedre Heden ett flertal småindustrier i samband med att järnvägen drogs fram. Bland de större arbetsgivarna märks F.M Mattssons plastfabrik, som ursprungligen etablerades i Holen, för att sedan flyttas till Nedre Heden. Förutom ett flertal småskaliga serviceföretag har det under 1900-talet även funnits ett stort antal sågar, hyvlerier och snickerier i byn.

Bebyggelsen i Nedre Heden består främst av äldre jordbruksfastigheter uppförda under det sena 1800- eller tidiga 1900-talet samt ett flertal nyare bostadshus som i regel söker efterlikna den äldre jordbruksbebyggelsen. Även nyare byggnader följer äldre byggnadstraditioner och består inte sällan av småskaliga rödslammade trähus för att bättre smälta in i den gamla bykaraktären. Bebyggelsen på Knippboheden är av ett helt annat slag, där ett helt nytt bostadskvarter anlades under 1970-talet. Dessa villor består i hög grad av elementhus från flertalet olika producenter, inte sällan uppförda i en våning och klädda i panel eller kalksandsten (mexitegel).

Värden

Nedan beskrivs de värden som Nedre Hedens by bedöms besitta. I detta kulturmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden. Alla värden förklaras i sitt sammanhang men efter en förutbestämd grundmall som är lika för varje by.

Värden/var varsam med:

  • Samtliga fastigheter och gårdar som på ett tydligt vis kan knyta an till Nedre Hedens gamla jordbrukssamhälle. I Nedre Heden finns ett flertal mer eller mindre bevarade äldre gårdar, inte minst i anslutning till fortfarande aktiva jordbruksfastigheter. Dessa byggnader består i hög utsträckning av ekonomibyggnader från det sena 1800-talet, lador, stall, härbren och enstaka portlider. Även ett flertal bostadshus från innan år 1900 finns bevarade, då som regel i form av senare tillbyggda enkel- eller parstugor. I regel är dessa klädda med rödfärgad locklistpanel med enkla foder, knutar och vindskivor i vitt. Nedre Hedens radby är den enda by som än idag bibehållit en tydlig basstruktur, baserad kring Nornanvägen och Vintergatan. Detta är främst ett resultat av att jordbruket här fortfarande är dominerande i landskapet samt att mycket av den senare bebyggelsen anpassats till den äldre byggnadstraditionen för att smälta in.
  • Nedre Hedens radbykaraktär. Bebyggelsen kring vägmötet Nornanvägen-Vintergatan utgör kärnan i Nedre Hedens by med en traditionell majstångsplats mitt i vägmötet. Denna tätt placerade bymiljö är idag den enda i Insjöns tätort som på senare tid inte uppblandats avsevärt med senare byggnadsstilar eller större verksamhetslokaler. Den krokiga bygatan som är tätt kantad av gårdshus kan samtidigt förmedla historien om ett tidigare skede i socknens socioekonomiska utveckling, inte minst då de övriga byarna inom Insjön en gång också haft denna utformning.
  • De öppna grönområdena omkring, intill och inuti byn bedöms besitta mycket höga kulturvärden eftersom de tillsammans med kvarvarande äldre jordbruksbyggnader kan berätta om det äldre bondesamhället i Insjöns byar. Jordbruksbyggnaderna på byns äldre gårdar bör ses i kontext i de omgivande rika jordbrukslandskap som de en gång uppfördes i.

Historik och beskrivning

Nedan följer en lista med industriella och publika fastigheter. Dessa fastigheter representerar flera av byns historiska samhällsfunktioner och tillskrivs därför ett särskilt dokumentationsvärde.

Om byggnaden givits särskilda bevarandevärden framgår detta genom kartmaterialet.

Industribyggnader under 1900-talet

Nedre Heden 1:25. I korsningen Nornanvägen-Stationsvägen ligger FM Mattssons Plast AB’s tidigare fabrikslokaler. Företaget hette tidigare Insjöns gummi och mekaniska men köptes 1969 upp av FM Mattsson i Mora. Fabriken specialiserar sig på formsprutad termoplast och hade vid slutet av 1990-talet c:a 60 anställda. Industrikomplexet har byggts om och till kontinuerligt under hela det sena 1900-talet.

Nedre Heden 5:19. Längs Vabäcksvägen mellan riksvägen i väst och Knippbodheden i öst ligger Masens väveris gamla lokaler. Butiks- och fabrikslokalerna uppfördes i etapper med den äldsta delen klar 1965. Byggnaden är uppförd i en våning med fasader i tegel och flera stora skyltfönster. Textilverkstaden var vida populär bland turister och charterbussar stannade under hela det sena 1900-talet vid dess stora turistbutik.

Nedre Heden 22:5. På östra sidan om Furuvägen i Nedre Hedens västra utkant ligger en industrilokal som troligen uppförts under 1930–1940-talet. Den rektangulära byggnaden består av två byggnadskroppar i en- till två våningar med slätputsad vit fasad och sadeltak klädda med rödfärgad pannplåt. Den norra byggnadskroppen som är i två våningar är försedd med stora treluftsfönster med spröjs. Karmar och spröjsar är färgade ljust gråa. Den södra tillbyggnaden i en våning har istället tvåluftsfönster utan spröjs med karmar i samma gråa kulör. Källarplanet innefattar ett garage med tillhörande nedfart i byggnadens norra kortsida. Fastigheten har troligen fungerat som trä- eller textilverkstad, men är idag ombyggd till bostäder. Exteriört är dock byggnaden till synes väl bevarad.

Publika anläggningar, butiker och övrigt

Nedre Heden 5:5. Längs Hotellvägen på Vattbergets södra sida ligger en fastighet som tidigare varit verkstad och bostad. Byggnaden är uppförd som en tegelvilla i en och en halv våning, med ett stort garageannex med två garageportar. Huset ritades och byggdes av ägaren själv 1963. Husets fasad är i rött tegel med gråputsade omfattningar kring garageportarna ut mot Hotellvägen. Sadeltaket är klätt med betongpannor med vindskivor i vitt. Fönstren är övervägande av tvåluftstyp utan utanpåliggande foder, med vitfärgade karmar och mittposter.

Nedre Heden 9:69. Sydväst om Knippbohedens villaområde ligger idag Insjöns kommunala idrottsområde, som innefattar löpbanor, fotbollsplan, läktare och ridklubb med tillhörande spår och ridhus. Ridklubben bildades 1971 medan det nuvarande ridhuset tillkom hösten 1996.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

  • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
  • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
  • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
  • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: