Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Lummerhöjden

Lummerhöjden blir Leksands nya bostadsområde. Lugna gator, gröna kvaliteter och nära till det viktiga ska vara tongivande för området som följer ett hållbarhetsprogram. Här ska det vara enkelt att leva, genom hela livet.

Illustration över det planerade området för Lummerhöjden.

Framtidens hembygd

Med Lummerhöjden byggs tätorten ut norrut. Visionen är att bygga en framtidens hembygd som blir socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar för kommande generationer. En varierad bebyggelse med många boendeformer ska främja och skapa värden för en attraktiv boendemiljö som bidrar till områdets och ortens dragningskraft idag likväl som om 50 år.

Här finns traditionella villatomter, radhus och kedjehus med små trädgårdar, samt flerfamiljshus med gemensamma gårdar.

Närheten till natur och rekreationsområden med sjön Siljan, idrottsområdet Siljansvallen och Barkdals naturreservat gör det enkelt att ta en löptur, cykla till träningen, gå ut med hunden eller njuta av skogen.

Bra förbindelser till förskola och skola, Leksands centrum, jobbet, bussen och tåget gör det enkelt att få ihop vardagspusslet, trivas och må bra.

  • 2,5 km till resecentrum för pendling med tåg och regionala bussar
  • 2 km till Noret, Leksands centrum med kommersiell och offentlig service
  • 1,7 km till arenaområdet med idrottsanläggningar
  • 400 meter till sjön Siljan med badplatser och fina naturmiljöer

Tidplan

Detaljplaneförslaget rymmer cirka 300 bostäder för en etappvis utbyggnad. Redan idag finns förskola på plats och inom 2,5 km hittar du allt för en enkel vardag med skolor, idrottsanläggningar, pendlingsmöjligheter och Noret, vårt fina centrum. Invid området ligger sjön Siljan med badplatsen Orsandbaden, stugbyn och campingen Leksand Strand samt äventyrsparken Sommarland.

Villor och andra boenden kan först byggas när infrastrukturen med gator, vägar, vatten, avlopp mm är byggt. Just nu pågår detaljprojektering av infrastrukturen. Själva genomförandet med byggande av infrastrukturen planeras att påbörjas i början av 2024 och beräknas ta minst ett år. Det innebär att boenden såsom villor kan komma att börja byggas under 2025.

Är du intresserad av att bo på Lummerhöjden så följer du områdets utveckling enklast via nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan om du önskar ta del av nyhetsbrev om skola-arbetsliv.

Vision

Visionen med Lummerhöjden är att bygga framtidens hembygd för kommande generationer. Ett område till för alla, oavsett boendeform. Och ett område där det är möjligt att bo i hela livet. På Lummerhöjden ska vi kunna byta från lägenhet till villa, eller tvärtom, beroende på hur livet utvecklas.

Med ett ansvar för kommande generationer behöver området utvecklas hållbart. Tidigt i processen har Leksands kommun bestämt att det nya bostadsområdet Lummerhöjden ska vara hållbart planerat för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram av tjänstemän inom sektorn för samhällsutveckling och berör våra miljömål samt en ekologisk, social och ekonomisk planering utifrån hållbarhet som begrepp.

Du hittar våra övergripande hållbarhetsmål och programmet för området längre ner på sidan.

Hållbart liv, boende och område

Större delen av området är beläget i västersluttning med kvällssol. Det är även nära till Siljan, en vacker strandpromenad, motionsspår och inte minst skogen, och dessa värden ska fortsatt få prägla området.

Med väl genomtänkt resurshållning, från områdets planering till de boendes avfallshantering, ska användningen av energi, material och vatten ske effektivt och med så liten negativ natur- och miljöpåverkan som möjligt. Hantering av post och paket ska planeras på så sätt att trafik och transporter i området minimeras. Och med ett nät av upplysta gång- och cykelbanor samt busshållplats redan från första etappen, ska dessa konkurrera med bilanvändningen och stimulera till hållbart beteende.

En lagom utbyggnadstakt

Hållbarhetstanken genomsyrar även projektet ekonomiskt. Utbyggnadstakten av området ska samspela med hela den lokala bostadsmarknaden. En väl fungerande bostadsmarknad där priserna på bostäder balanseras mellan förväntningarna hos investerare, köpare och säljare.

Etapperna ska bära sig själva ekonomiskt vilket exempelvis innebär att en ny etapp påbörjas först när merparten av tomterna för småhus är sålda. Varje etapp sker i synergi med utbyggnaden av infrastrukturen, varför etapperna också ligger separerade från varandra i planeringen för att inte orsaka störningar för de som etablerar sig tidigt i området. Allt för ett hållbart genomförande och en balanserad utbyggnadstakt.

Första etappens bostäder

Den första etappen kommer att bli området söder om Limhagsvägen tillsammans med "mellanvägen" fram till masten vid sydöstra hörnet på sommarlandsparkeringen. Det kommer då att bli närmare 160 boenden i form av både hyresrätter och bostadsrätter.

Frågor och svar om Lummerhöjden

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Lummerhöjden.

Kommer det finnas möjlighet till handel och restaurang i området?

I det område som betecknas med C i plankartan, närmast förskolan, planeras en gemensamhetsfastighet där nytto-verksamhet för boende och närboende, exempelvis paketutlämning. Men användningen "C" medger även i mindre utsträckning för butik, restaurang, frisör och dylikt.

Innebär karaktärsområdena att jag inte får ha någon annan färg på byggnaden?

Vi tror att genom att ha en tydlig vision med området, genom områdesvisa karaktärsområden där färgen på fasaden är den gemensamma nämnaren, så skapar vi en sammanhållen helhet med en tydlig identitet, ett område att vara stolta över idag men även i framtiden. Vi hoppas att vi ska inspirera framtida tomtköpare och bostadsutvecklare till att vara med på denna resa.

Vi har begränsat färgsättningen till röda områden som inspireras av våra byar, gråa området som tillåter gråa, svarta och obehandlade fasader samt vita områden som innefattar vita, ljusgråa och ljusgula färger. Så om man vill bygga ett blått hus så är det inte tillåtet

Är det bestämt var de olika byggnaderna ska placeras?

Det som är reglerat i detaljplanen är var karaktärsområdena ska vara men vilka hustyper som ska finnas på vilka platser är inte bestämt än. Det som också är reglerat är våningshöjden som medger 3-4 våningar på några platser, vilket ger bättre förutsättningar för flerfamiljshus. Vi har en preliminär skiss men som vi svarat i frågan som ställdes om etapper så kan det förändras beroende på efterfrågan på marknaden.

Kommer det vara byggtidskrav när man köper en tomt?

Vi har idag byggnadskrav inom två år på kommunala tomter. Sannolikt kommer den tiden att vara kortare för Lummerhöjden. Hög produktionstakt gör att vi fyller etapperna snabbare och de första/tidiga som bygger slipper bo efter en gata med lång utdragen byggtid. Byggtidskravet kommer att beslutas och beskrivas innan alla unika tomter finns beskrivna.

Finns det några diskussioner om solenergi?

Miljömässig hållbarhet har varit en av de bärande pelarna genom hela planarbetet, bland annat har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram för området där vi beskriver de olika hållbarhetsaspekterna . När det specifikt gäller solenergi så ställer vi oss positiva till både solceller/paneler i planbeskrivningen och det är fullt möjligt enligt detaljplanen. När det gäller utformningen av tomterna på området så har vi varit generösa vad gäller bredden så att hus ska kunna placeras på olika sätt, bland annat med hänsyn för solceller/paneler.

Kommer det vara kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för vägar och allmänna platser i Lummerhöjden?

Det blir kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmänna platser. För miljörummen kommer gemensamhetsanläggningar att bildas. En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop.

Hur ska man ta sig till området från riksväg 70?

Infart till området kommer ske via Limhagsvägen från Limhagen eller från Siljansvägen. Gång- och cykelbanor kommer att skapas från båda håll, både från Lummerhöjden till Limhagen och från Lummerhöjden mot Siljansvägen. Tydlig skyltning till området. Kollektivtrafik kommer att trafikera området. På sikt planeras för en Limalänk som ska anslutas till Rv 70 på lämplig plats.

Sidan uppdaterad: