Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sidans innehåll

Kommunplan för 2024

Kommunplanen är Leksands kommuns årliga styrdokument. Syftet är att kommunen ska ha en effektiv och välfungerande verksamhet som strävar mot vision 2030. Planen hjälper oss att skapa mesta möjliga nytta för kommuninvånarna idag och i framtiden.

Planen innehåller:

  • De mål som kommunen ska nå under 2024.
  • Den budget som kommunen har för 2024.
  • De uppdrag som kommunens verksamheter ska arbeta med under 2024.
  • De indikatorer som kommunen använder för att mäta om vi når målen.

Det är de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om kommunplanen.

Fem mål för 2024

I kommunplanen finns fem inriktningsmål som hela verksamheten ska arbeta med.

Vision 2030 anger att Leksand ska vara en kommun där gemensamma
resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt, där invånare och
besökare erbjuds god och tillgänglig välfärd och professionell kommunal
service, där det ska vara lätt att leva och verka på ett modernt sätt oavsett var i
kommunen man bor och där de stora fördelarna med samarbete tas tillvara.

Leksands kommun står, precis som stora delar av kommunsektorn, inför stora
utmaningar de kommande åren. Den ekonomiska krisen med hög inflation,
kraftigt höjda räntor och höga energi- och bränslepriser påverkar situationen
på kort och medellång sikt. På längre sikt väntas den demografiska
utvecklingen bidra till en lägre andel invånare i arbetsför ålder i kombination
med ökade behov av äldreomsorg och annan kommunal service.

För att kunna nå visionens målsättningar behöver Leksands kommun öka
effektiviteten i de egna verksamheterna, hitta nya arbetssätt och smarta
lösningar med hjälp av ny teknik samt utöka sitt samarbete med andra
kommuner och med aktörer i lokalsamhället.

Vision 2030 pekar ut att Leksands kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
som värnar och utvecklar sina anställda. Därtill ska bygdens framgångsrika
företagare bidra med ett brett utbud av varor, tjänster och arbetsplatser både
lokalt och globalt.

Leksand står precis som många andra kommuner inför stora utmaningar med
kompetensförsörjning. Fler personer väntas gå i pension än vad som träder in
på arbetsmarknaden de kommande tio åren samtidigt som arbetslösheten är
låg och den arbetsföra befolkningen endast väntas öka marginellt. Det
påverkar såväl kommunens förutsättningar att utföra sina uppdrag som
företagens möjlighet att hitta tillräckligt med personal med rätt kompetens.

Flera stora industrietableringar planeras i Leksands närområde vilket innebär
att många nya jobb kommer att skapas men också att konkurrensen om
arbetskraften ökar. Kommunens verksamheter har utmaningar med hög
deltidsarbetsgrad och sjukfrånvaro.

Vision 2030 anger att Leksands kommun ska ha en av Sveriges främsta
grundskolor och vara ledande inom omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning. Det är högt satta ambitioner där steg på vägen behöver
börja tas under de kommande åren.

Att klara skolan är en av de starkaste skyddsfaktorerna för barn mot framtida
problem. Därför ska barn som växer upp i Leksands kommun ges en riktigt
bra utbildning. De senaste åren har barnafödandet varit lågt och under de
närmsta åren väntas antalet barn i förskolan minska något. I grundskolan
väntas antalet elever på det stora hela vara ungefär det samma medan antalet
elever i gymnasiet väntas öka. Skolresultaten har under en rad år legat under
de förväntade resultaten och inte minst gymnasieskolan har utmaningar med
höga kostnader för de elever som väljer att läsa i en annan kommun.

Äldreomsorgen står inför betydande utmaningar de kommande tio åren. En
stor förväntad ökning av antalet äldre i kombination med att antalet personer i
arbetsför ålder endast ökar marginellt och en hög andel deltidsarbetande och
sjukskrivna gör att åtgärder behöver vidtas för att säkra en trygg och säker
äldreomsorg för framtiden. Den största befolkningsökningen sker i gruppen
80 år och äldre där en stor andel väntas vara i behov av någon form av
äldreomsorg. Inom hemtjänsten finns idag utmaningar med brukarnöjdhet och
över lag finns bemanningsproblem inom omsorgen. Sammantaget krävs
åtgärder både på kort och lång sikt för att säkerställa kvalitet, bemanning och
tillgänglighet inom äldreomsorgen.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har de senaste åren haft ett ökande
antal placeringar av barn och unga i familjehem. Barnkonventionen är sedan 1
januari 2020 lag i Sverige och barns delaktighet i socialtjänstens utredningar
och insatser behöver säkerställas. Den kommande nya socialtjänstlagen väntas
lägga större vikt vid förebyggande arbete och kommunerna har sedan 2023 ett
ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Allt färre familjer behöver
ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, men får det under längre tid.

I Vision 2030 sägs att bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar ska vara grunden för utveckling.
Kommunens historia ska värnas samtidigt som nya årsringar skapas för att
möta framtidens krav och önskemål samt att hela kommunen ska växa. Vidare
anges att Leksand fortsatt ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner och att
det finns ett rikt kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och
friluftsliv gynnar folkhälsa, integration och sammanhållning i kommunen.

För att fortsätta växa som kommun behöver Leksand arbeta aktivt med
bostadsförsörjningen och se över vilken typ av bostäder som efterfrågas av de
grupper som kan tänkas flytta till kommunen. Flera stora
bostadsexploateringsprojekt är på gång men den vikande konjunkturen
innebär orosmoln för framtiden. För att fortsätta vara en trygg kommun
behöver det brottsförebyggande arbetet utvecklas och arbetet mot våld i nära
relationer få en tydligare styrning.

Näringslivet står precis som kommunen inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Kommun och näringsliv behöver arbeta tillsammans för att lösa utmaningen och kommunen behöver vara lyhörd inför näringslivets behov och samtidigt göra tydligt vad företagen kan vänta sig av kommunens service.

Levande kultur-, idrotts- och friluftsliv är starka kännetecken för Leksand och
ska fortsätta vara det. Barn, unga och ensamma äldre behöver vara i fokus för
de verksamheter som kommunen driver samtidigt som samarbetet med
föreningslivet utvecklas.

Vision 2030 säger att Leksands kommun och dess invånare ska ta sitt ansvar
för de stora utmaningarna som finns inom miljö- och klimatområdet och
tillsammans möta samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt.

Världen står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar med en ökad
medeltemperatur som orsakar stora problem. Klimatförändringarnas effekter
kan bland annat innebära hot mot livsmedelsförsörjning, bristande tillgång till
rent vatten och mer frekvent extremväder så som skyfall och värmeböljor.

Även Leksand kan komma att drabbas av klimatförändringarnas effekter. Ett
ökat antal skyfall kan leda till fler ras och skred och hota kritisk infrastruktur i
kommunen, vilket inte minst blev tydligt under de omfattande regn som
skedde sommaren 2023. Fler värmeböljor kan innebära risker för liv och hälsa
inte minst bland den äldre befolkningen och inom kommunens
omsorgsverksamheter.

För att värna miljön i Leksand, skapa ett mer motståndskraftigt samhälle och
bidra till det nationella och globala arbetet med att motverka
klimatförändringarna krävs att den klimat- och miljöpåverkan som Leksand
står för minskar. Det handlar både om de utsläpp som kommunens olika
verksamheter bidrar till och de utsläpp som sker inom Leksands kommuns
geografiska område. Arbetet vägleds av det program för ett miljömässigt
hållbart Leksand 2030 som nyligen antagits av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: