Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Miljö- och hälsoskydd för verksamheter

Här hittar du information till dig som företagare om vilka tillstånd som krävs och vilken tillsyn som Leksands kommun gör inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Blommande rapsfält.

Kontakta Miljöenheten

Kontakta Miljöenhten om du har frågor om regler, tillstånd eller tillsyn. Telefonnummer: 0247-800 00, eller e-postadress:

Taxa miljöbalken

För anmälan och tillsyn tar vi ut en avgift. Här kan du se aktuella prisuppgifter:

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöfarlig verksamhet

Om du ska bedriva en miljöfarlig verksamhet kan du behöva ha tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunens miljöenhet. Tillsynen bedrivs av miljöenheten.

Anmälan eller ansökan

De flesta verksamheter påverkar vår miljö eller hälsa på något sätt. Många verksamheter, som till exempel industrier, sågverk, och bensinstationer är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som berörs framgår av miljöprövningsförordningen. Verksamheterna klassas in i tillståndspliktiga (B), anmälningspliktiga (C) och övriga (U).

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet görs hos Länsstyrelsen. Kommunens miljöenhet brukar vara remissinstans och få yttra sig om ansökan.

Här kan du ta del av informationsblad om anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Kommunens miljöenhet bedriver regelbundet tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (även kallat B- respektive C-verksamheter). Vi bedriver även tillsyn på mindre, så kallade, U-verksamheter. Vid tillsynen inspekteras bland annat företagets egenkontroll, utsläpp till luft, mark och vatten, avfalls- och kemikaliehantering och hur företaget arbetar med energieffektivisering.

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet ska utföra kontroll av verksamheten.

Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ska ansvariga för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter dokumentera egenkontrollen. Det ska även finnas en dokumenterad ansvarsfördelning och en kemikalieförteckning.

Läs mer på Naturvårdsverkets sida om egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

För B- och C-verksamheter och vissa U-verksamheter tas en fast årlig tillsynsavgift ut. Övriga verksamheter debiteras avgift enligt timtaxa. Vid anmälan tas en avgift ut motsvarande den årliga avgiften. Taxan bygger på en behovsanpassad modell framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Avgiften täcker inte bara tiden för inspektion på verksamheten utan även förberedelse, skrivelser med mera. Timavgiften är för närvarande 1000 kronor.

Medelstor förbränningsanläggning

Om din verksamhet har, eller planerar att ta, en medelstor förbränningsanläggning i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten Leksands kommun. Det gäller även anläggningar som tagits i drift före den 20 december 2018.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den ha en anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt (MW). Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningarna får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

 • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
 • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Avfall

Som företagare har du skyldigheter att ta hand om ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Hantering av avfall regleras genom miljöbalkens bestämmelser. Kommunen har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. För verksamhetsavfall kan företaget själv välja vem man lämnar avfallet till. Mottagaren/transportören måste dock vara godkänd för att hantera avfallet.

Som verksamhetsutövare ska du föra anteckningar om producerat avfall och ha koll på att den som transporterar och eller tar emot avfallet har tillstånd för detta. Vissa avfallsslag omfattas av producentansvar och samlas då in av de materialbolag som finns.

Farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall samt alla verksamheter som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas, dock senast två arbetsdagar efter den tidpunkten. Annars kan miljösanktionsavgift dömas ut.

Egen transport av farligt avfall

Transporterar du som företagare farligt avfall själv till återvinningscentralen eller annan mottagare av avfall måste du anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmälan görs via Länsstyrelsens e-tjänst. Anmälan gäller i fem år.

Återvinningscentralen Limhagen

Företag kan även lämna in sitt sorterade verksamhetsavfall på kommunens återvinningscentral vid Limhagen i Leksand mot en avgift (företagsbiljett). Läs mer på Dala vatten och avfalls hemsida:

Köldmedia

Köldmedia i till exempel kylar och frysar kan innehålla växthusgaser. Det är krav på att återkommande kontrollera anläggningar som innehåller köldmedia över en viss mängd. Kontrollen ska rapporteras till miljöenheten.

Tidigare innehöll köldmedia freoner som skadade ozonskiktet. Dessa har nu förbjudits, men många av dagens köldmedia är istället växthusgaser som har tusentals gånger större växthuseffekt än koldioxid.

I den nya EU-förordningen om så kallade f-gaser, som började gälla 1 januari 2015 beräknas gränsen för kontrollintervall genom koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för kilo köldmedia.

Information/anmälan om installation av anläggning med köldmedia

Installation av kyl- eller värmepumpanläggningar som innehåller köldmedia ska anmälas till miljöenheten.

Återkommande kontroll

På utrustning som innehåller mer än 5 ton CO2e ska periodisk läckagekontroll göras regelbundet. Tidigare gällde gränsen 3 kg köldmedia, men eftersom olika köldmedia har olika stor växthuseffekt har enheten ändrats till CO2e.

För utrustning med motsvarande 50 ton CO2e eller mer är det kontroll var sjätte månad som gäller.

Årsrapportering senast 31 mars

Ett anläggning som innehåller köldmedia motsvarande totalt 14 ton CO2e ska årligen skicka in en årsrapport över de kontroller och andra åtgärder som har utförts. Bara dom aggregat som innehåller mer än 5 ton CO2e ska räknas med i den totala summan.

Årsrapporten ska skickas till kommunens miljöenhet senast den 31 mars efterföljande år.

Miljösanktionsavgift

Om årsrapporten inkommer efter 31 mars, eller om till exempel kontrollintervallet ska verksamheten betala miljösanktionsavgift. Samhällsbyggnadsutskottet handlägger ärende och fattar beslut om utdömande av miljösanktionsavgift.

Export av begagnade varor

Det är inte tillåtet att exportera kylskåp som inte fungerar (farligt avfall). Bara begagnade varor som har intyg att de fungerar får exporteras. Det är annars stor risk att de hamnar i länder som inte har en miljömässigt hållbar återvinning av kylskåpen.

Freon

Freon (CFC) tunnar ut ozonskiktet vilket innebär att vi utsätts för skadlig UV-strålning. Det är därför viktigt att stoppa produktionen av ozon-nedbrytande ämnen och hindra att befintlig freon läcker ut i vår miljö. Freoner kan finnas i anläggningar såsom kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionsanläggningar, men håller på att fasas ut eftersom det är förbjudet att använda freon i Sverige.

Förbud mot HCFC

Sedan den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en mängd av 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar skulle ha skrotats och tömts på, eller ersatts av nyare köldmedium före detta datum.

Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska göras av en certifierad kylfirma. Du måste också redovisa att detta är gjort till miljöenheten, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg.

Cisterner

Cisterner som innehåller olja ska kontrolleras regelbundet för att förhindra att det sker läckage som kan förorena mark och vatten. Installation av cistern ska anmälas till miljöenheten.

Kontroll av cisterner

Cisterner ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på vilket korrosionsskydd de har. Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras med ett intervall på tre alternativt sex år om sekundärt skydd (invallning) saknas. Har cisternen ett sekundärt skydd ska det också kontrolleras.

Kontrollen ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Den senaste kontrollrapporten ska finnas tillgänglig och kunna visas upp om tillsynsmyndigheten begär det.

Om du inte har följt kraven på återkommande kontroll och ett läckage uppstår kan du få problem att få ersättning från ditt försäkringsbolag.

Nyinstallation

Nyinstallation av cistern med en volym som överstiger 1 kubikmeter ska anmälas till miljöenheten. Detsamma gäller för hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Observera att hantering av mer än 100 liter brandfarlig vara i vissa fall kräver tillstånd från brandkåren.

Miljösanktionsavgift

Vid utebliven kontroll eller anmälan kan miljösanktionsavgift utdömas för överträdelse genom att:

 • Inte skriftligen informera tillsynsavdelningen om installation av cistern. Avgift 1 000 kronor.
 • Inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll. Avgift 3 000 kronor.
 • Inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall. Avgift 2 000 kronor.

Cistern som tas ur bruk

Cistern som inte längre används ska tas ur bruk, tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag. Cistern som ligger i mark ska i första hand grävas upp och om detta inte är möjligt kan den fyllas med sand och plomberas så att det är omöjligt att fylla på olja. Intyg på det som gjorts ska skickas till miljöenheten. En bedömning ska göras huruvida marken är ren eller förorenad. Syns markförorening ska saneringsåtgärder utföras.

Om du utför arbetet själv är det viktigt att se till att cisternen blir ren och att oljerester och nivågivare hanteras som farligt avfall. Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för eventuella markföroreningar.

Om cisternen inte tas ur bruk omfattas den fortfarande av kravet på återkommande kontroll.

Schakt- och muddermassor

Schakt- och muddermassor kan betraktas som avfall.

Schaktning

Om man vid schaktning påträffar förorenade massor ska det anmälas till miljöenheten. Massorna måste hanteras åtskilt från rena massor, och vid behov skickas till en behandlingsanläggning.

Muddring

Muddring är vattenverksamhet och kan behöva anmälas till länsstyrelsen.

Länk till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller

Buller definieras som allt icke önskvärt ljud, och är ett stort problem i samhället. Det påverkar till exempel människors sömn. Det finns riktvärden på bullernivåer som du som företagare måste följa.

Utomhusbuller, till exempel industribuller, kan vara alla typer av ljud som kommer från en industriell verksamhet. Till verksamhet räknas även den väg- och spårbundna trafik som sker vid industrifastigheter. Det finns riktvärden som talar om hur högt bullret får vara vid en tomtgräns eller vid balkonger och uteplatser. I många miljöfarliga verksamheter är bullerriktvärden inskrivna som villkor i tillståndet för verksamheten.

Läs mer om riktvärden för externt industribuller på Naturvårdsverkets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanering av PCB

PCB är ett giftigt ämne som numera är förbjudet i Sverige. Det finns dock fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial och läcker ut i miljön. Det ska därför saneras enligt förordningen om PCB.

Vad måste du som fastighetsägare göra?

Alla byggnader som berörs ska inventeras. Inventeringen sker lämpligtvis enligt den beskrivning som Byggsektorns kretsloppsråd tagit fram. Om du behöver hjälp med inventeringen kan du anlita en konsult. Svenska Fogbranschens Riksförbund har en förteckning över konsulter och auktoriserade entreprenörer.

Resultatet av inventeringen och eventuell åtgärdsplan (om du hittar PCB) ska lämnas till kommunens miljöenhet. Observera att du ska skicka in redovisningen även om du inte hittat PCB i byggnaden!

Inventera PCB

Enligt "Förordning (2007:19) om PCB m.m." ska byggnader och anläggningar inventeras och saneras från PCB. De fastigheter som berörs är hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga

lokaler samt samlings-, kontors-, och industrilokaler. Däremot omfattas inte jordbruksbyggnader eller bostadshus för en till två familjer. Fastigheten ska vara uppförd mellan åren 1956-1973 eller ha renoverats eller byggts om under denna period.

Sanering och märkning

När det gäller PCB i fogmassor och golvmassor ska dessa saneras om halten PCB överstiger 500 mg/kg. Före sanering ska detta anmälas till kommunen. Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, men kontakta miljöenheten i god tid före saneringen. Övrig utrustning eller andra produkter som misstänks kunna innehålla PCB ska märkas enligt reglerna i förordningen om PCB. Märkningen ska göras för att säkerställa ett säkert bortskaffande av det farliga avfallet. Ofta är det lönsamt att redan nu byta till exempel gamla lysrörsarmaturer och isolerglasfönster med PCB, eftersom det finns alternativ som ger en mycket lägre energiförbrukning.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. PCB är mycket svårt att bryta ned och halterna ökar uppåt i näringskedjorna. Användningen av PCB förbjöds 1973, men PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- och golvmassor i byggnader där det användes.

Egestas vulputate eget turpis sed convallis consectetur adipiscing commodo. Ultrices purus faucibus quam viverra non. Id faucibus blandit sit convallis blandit varius bibendum euismod orci. Aliquet quis senectus lorem et dignissim. Elit sed dignissim blandit ultrices sed placerat nunc mi. Laoreet sit.

Lantbruk

Lantbruk påverkar miljön genom till exempel gödselspridning, kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. Kommunens miljöenhet bedriver tillsyn hos lantbruken. Genom att lantbruksföretaget deltar i miljöhusesyn kan tillsynen underlättas.

Tillstånd och anmälan

Djurhållning med fler än 400 djurenheter är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamheten söks hos länsstyrelsen, medan miljöenheten är tillsynsmyndighet.

Djurhållning med fler än 100 djurenheter är anmälningspliktig och anmälan ska göras till miljöenheten.

Inom detaljplan

Inom detaljplanelagt område i Leksands kommun krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna tillstånd från miljöenheten för att hålla följande djurslag:

 • Nötkreatur, get, får eller svin
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • Orm
 • Gödselhantering

Gödselhantering kan orsaka både hälso- och miljöeffekter. Spridning bör ske så att störningarna för omgivningen minimeras. Gödsel kan till exempel förorena dricksvatten-brunnar.

Inom vattenskyddsområde krävs miljöenhetens tillstånd för att lagra och sprida gödsel.

Bekämpningsmedel

Lantbruk behöver inte söka tillstånd för spridning av växtskyddsmedel, om området inte ligger inom vattenskyddsområde. Den som sprider medlen ska vara utbildad och sprutan ska vara funktionstestad.

Lokal för förskola och skola

Barn är känsligare för föroreningar än vuxna. Det är därför extra viktigt att miljön är god där barn vistas. Innan en förskola eller skola startas ska en anmälan lämnas till kommunen.

Verksamheten ska bedriva egenkontroll i enlighet med egenkontrollförordningen. Miljöenheten kontrollerar att detta följs och kontrollerar även bland annat städningen.

Hygienlokaler och bassängbad

Om du vill driva en badanläggning eller har en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling, som till exempel tatuering eller fotvård, ska du anmäla detta till kommunens miljöenhet.

De som omfattas av anmälningsplikten enligt miljöbalken är verksamheter som erbjuder hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningverktyg, rakkniv, håltagningspistol eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Det gäller till exempel tatuerare, akupunktörer och fotvårdare. Även badanläggningar omfattas av anmälningsplikten.

Anmälan av hygienisk behandling eller bassängbad

Om du vill driva en badanläggning eller har en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling, som till exempel tatuering eller fotvård, ska du anmäla detta till kommunens miljöenhet. För anmälan och tillsyn enligt miljöbalken gäller Leksands kommuns taxa.

Förorenade områden

Förorenade områden är mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som orsakat föroreningen som är ansvarig för utredning och eventuell efterbehandling av området. Detta gäller under förutsättning att verksamheten har pågått efter 1 juli 1969.

Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare så är fastighetsägaren ansvarig om förvärvet skett efter 1 januari 1999.

Länsstyrelsen har identifierat och i vissa fall inventerat förorenade områden enligt den så kallade MIFO-metodiken. Det kan vara såväl nedlagda verksamheter som till exempel gruvor, som pågående verksamheter, där förorening har uppstått.

Miljöenheten bedriver tillsyn på verksamheter med förorenade områden.

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening ska genast meddela detta till kommunens miljöenhet. Innan efterbehandlingsåtgärder vidtas ska en anmälan lämnas till Miljöenheten.

Receptfria läkemedel

Miljöenheten kontrollerar att de som säljer läkemedel följer de regler som finns. Om vi upptäcker allvarliga brister vid vår kontroll rapporterar vi dessa till Läkemedelsverket som vid behov kan vidta åtgärder.

Vad kontrolleras?

Vid kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel tittar vi bland annat att:

 • läkemedlen förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal
 • läkemedlen förvaras åtskilda från andra produkter.
 • försäljningsstället gör ålderskontroller om konsumenten misstänks vara under 18 år.
 • försäljningsstället försäkrar sig om att man inte säljer nikotinläkemedel till någon som man misstänker har för avsikt att langa läkemedlet till minderårig (gäller ej övriga receptfria läkemedel).
 • det genom skyltning tydligt framgår att produkterna är läkemedel, att 18-årsgräns gäller samt att langningsförbud gäller för nikotinläkemedel.

Lagstiftning

Försäljningen av receptfria läkemedel är reglerad genom lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel. Reglerna är omfattande vilket beror på att läkemedel är potenta varor som vid felanvändning kan orsaka stor skada. Bara för att ett receptfritt läkemedel får sälja utanför apotek betyder det inte att det är ofarligt. Vilka receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek bestäms av Läkemedelsverket.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bassängbad

Miljöenheten bedriver tillsyn på bassängbad och utför till exempel stickprovskontroller av badvattenkvaliteten. Den dagliga tillsynen ska dock ske inom ramen för verksamhetsutövarens obligatoriska egenkontroll. Då kontrolleras till exempel att tillräcklig desinfektion av vattnet sker. Det är också verksamhetsutövarens ansvar att ta prover på badvattnet.

Om du upplever problem med badvattnet eller har andra synpunkter bör du i första hand ta upp det med verksamhetsutövaren. Hjälper inte det kan du kontakta miljöenheten.

Information om krav på badvattenkvalitet, skötsel av bassängbad med mera finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: