Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Rältlindor

By med två klungor på vardera sidan Rältåns utlopp ur Kvarntjärn.

Lindors bruk

Lindors bruks manbyggnad i Schweizerstil. Foto: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Historik

Rältlindor ligger i Härads fjärding i Leksands socken. Den lokala namnformen är Lindor och syftar på »till slåttervall igenlagd åker«. Vid storskiftet fanns 12 gårdar i byn. Innan 1700-talets mitt ingick byn i Djura kapellförsamling, därefter Leksands församling. Byn ligger i Leksands kommun, som ursprungligen bildades som Leksands landskommun 1863. År 1971 ombildades landskommunen till Leksands kommun. År 1974 uppgick Siljansnäs och Åls kommuner i Leksands kommun.

Riksintresse för kulturmiljövården: W 29 45 Sjöbotten, Leksand.

Landskap och placering

By med två klungor på vardera sidan Rältåns utlopp ur Kvarntjärn, som ligger nordväst om byn. I söder finns Sjöbotten (se mer nedan) och fäbodstället Korpholen, i öster Norr Rälta och i väster Tjärnberget. Norrut ligger den stora sjön Molnbyggen och Hästberg som varit både fäbodställe och by med bofast befolkning.

Byns odlingsmark är i huvudsak belägen på Sjöbotten i söder, men det finns även enstaka småbrutna odlingsmarker norrut.

Sjöbotten är ett omfattande öppet betes- och odlingslandskap med ålderdomliga lador. På 1720-talet fanns enligt Z Holenius 300 stycken lador i området, idag är de betydligt färre till antalet. Den slingrande Rältaån som löper från Molnbyggen och genom Rältlindor rinner genom området och mynnar ut i älven i sydöst. Platsen är en gammal sjöbotten tillhörande den forna sjön Rällen, som gett Rältabyarna sina namn. Sjön dränerades genom att en sand- och grusås från istiden som avskilde sjön från älven avlägsnades. Detta skedde sannolikt som senast under mitten av 1400-talet. Därigenom bildades även ovannämnda vattendrag. Från den västra bydelen löper vissa utblickar över det flacka och karaktäristiska landskapet som är Sjöbotten.

Norrut från Rältlindor finns utbredda kuperade skogsmarker som fungerar som en avgränsande ridå mellan Rältabygden och trakten kring Österviken samt Dalälvens utlopp ur Siljan.

Norr om den västra byklungan finns en höglänt ås, och bebyggelsen är belägen i svag sydsluttning. Den östra bydelen är belägen svag västsluttning. Rältlindor är i sin helhet placerat i en dalgång som löper från nordväst till sydöst och innefattar ett system av vattendrag och sjöar som möjliggjort industriell verksamhet i byn (se mer nedan).

Byform

Den östra delen av byn har formen av en radby med majoriteten av bebyggelsen belägen längs en genomlöpande byväg som går från norr till söder. I sydöst finns även viss 1900-talsbebyggelse som är höglänt placerad på glesa naturtomter i västsluttning.

Den västra delen av byn har en tydlig klungbyform med oregelbundet utplacerade gårdar kring ett mer komplext bygatusystem. Bebyggelsen är bitvis mycket tät. I söder finns bruksbebyggelse tillhörande Lindors bruk. Bruksbebyggelsen är till största del koncentrerad kring den genomlöpande Rältaån.

Byns majstångsplats är belägen mellan Rältaån i väster och den genomlöpande landsvägen mellan Rälta och Åkersbodarna i öster.

Gårdsformer och gårdsstrukturer

De flesta äldre gårdarna i Rältlindor är kringbyggda på två eller tre sidor. Tidigare var gårdarna sannolikt fyrkantsbyggda, men så är inte fallet idag. Frångången från den fyrkantsbyggda gårdsformen är en konsekvens av att många gårdstun har utglesats på en eller två sidor från och med det sena 1800-talet och vidare under 1900-talet.

I den sydöstra delen av den östra byklungan finns glesare fritidshusbebyggelse samt enstaka villor uppförda under 1900-talet. På dessa tomter finns oftast ett friliggande större hus samt mindre ekonomibyggnader i form av exempelvis ombyggda härbren och garagebyggnader tillkomna under 1900-talet.

Bebyggelsens huvuddrag

Nästan alla äldre byggnader i byklungorna är långsmala, faluröda eller ofärgade och med sadeltak.

I Rältlindor är det vanligt att äldre bostadshus antingen är parstugor eller enkelstugor. Dessa byggnader har oftast en flackare takvinkel omkring 30 grader.

Den äldre bebyggelsen är enkel och präglas av småskalighet. Inga byggnader är högre än motsvarande två våningar.

Många gårdar har ett delvis intakt månghussystem med äldre timmerbyggnader av olika funktion. Det finns också gårdar där större ladugårdskomplex tillkomna under 1800-talets senare hälft eller tidigt 1900-tal har ersatt bland annat äldre fähus och foderhus. Nyare ladugårdar har ofta en stenhusdel för djuren, antingen i tegel eller gjutmur.

I den norra delen av den västra byklungan samt i den södra delen av den östra finns inslag av nyare bebyggelse, bland annat i form av villor och fritidshus uppförda under 1900-talet.

De flesta av dessa byggnader är knuttimrade och rödfärgade.

Vissa äldre bostadshus har moderniserats med exempelvis tvåluftsfönster, nya paneler och skorstenar och nya ytterdörrar och farstukvistar under 1900-talet eller tidigt 2000-tal.

Byggnadsdetaljer och material

Äldre byggnader i byn är antingen byggda av liggtimmer eller andra träkonstruktioner med fasad i trä, antingen i form av locklistpanel eller stående och liggande spontpanel.

Tak täcks av en- eller tvåkupiga lertegelpannor.

Knutar och fönsteromfattningar är ofta målade vita på bostadshus.

Skorstenar är i rött lertegel.

På äldre hus är det vanligt med spröjsade tvålufts träfönster där varje båge innefattar tre lätt stående eller liggande glasrutor. Vissa fönsterbågar är målade pariserblå, kromoxidgröna eller guldockrafärgade.

Beträffande dörrar på välbevarade äldre byggnader är enkla bräddörrar vanligast. Det finns även hus där ytterdörrarna utgörs av parspegeldörrar.

Äldre farstukvistar är oftast genomgående enkla, med pulpetformat förtak eller sadeltak som bärs upp av enkla sidostolpar. Hörnen på sådana farstukvistar kan vara dekorerade med enkla profilsågade brädor. Det finns även mer dekorerade farstukvistar och glasverandor i snickarglädjestil tillkomna under 1800-talets senare hälft eller kring sekelskiftet år 1900.

Fönster- och dörromfattningar på äldre hus är oftast enkla med fyra brädor där sidobrädorna omsluter topp- och bottenbrädorna.

Utmärkande drag

Söder om den västra bydelen finns Lindors bruk, som består av flera större verksbyggnader, en kvarn och en stor manbyggnad. Manbyggnaden, sannolikt med salsplan, är en större byggnad uppförd på 1860-talet i en snickarglädjestil som är typisk för 1800-talets senare hälft. Stildrag som anknyter till den perioden är exempelvis det stora takutsprånget med dekorerade taksparrar och vågiga vindskivor, de spetsbågsspröjsade fönstren och förekomsten av liggande och stående fasspontad panel. I förhållande till andra äldre bostadshus i Leksandsbygden är huset mycket storskaligt. Verksbyggnaderna tillhörande bruket är i huvudsak uppförda i rödfärgat liggtimmer med vita spröjsade fönster. På kvarnen som nämns ovan finns ett äldre karaktäristiskt rosettfönster.

Längs Rältaån söder om Kvarntjärn finns flera timrade byggnader ovan och intill vattendraget. Däribland en äldre tvättstuga strax norr om den bro som förbinder byns östra och västra del. Där finns även ett dammhus som i äldre tider användes för att reglera vattenflödet till bruket.

Främst i den östra delen av byn finns även flera korsplanshus och vinkelbyggnader. Dessa byggnader har ofta liggande och stående fasspontpanel och är sannolikt uppförda kring sekelskiftet år 1900. Många av husen har dessutom en något brantare takfall än bostadshus i byn.

På Sjöbotten sydöst om Rältlindor finns en utmärkande mängd ålderdomliga lador varav minst en är medeltida.

Gemensamma anläggningar

I byarna kring Sjöbotten finns transformatorstationer av typen »Dalkulla«. Byggnadstypen är hög med avsmalnande midja och klädd med faluröd fjällpanel under ett enkelt sadeltak.

Längst söderut i den östra delen av byn finns en äldre timrad bystuga.

Värden

Nedan beskrivs de värden som byarna bedöms besitta. I detta kulturmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden.

Platsnamn är ofta gamla, och med betydelser som är sprungna ur, eller anknutna till platsens specifika historia. Att beakta god ortnamnssed är lagstadgat enligt kulturmiljölagen.

Värden/var varsam med:

 • Platsnamnen Rältlindor, Lindors bruk och Sjöbotten.

Byarna som helhet, i synnerhet med avseende på bebyggelsens utbredning och samspelet mellan bebyggelse och odlingsmark kan berätta en mångfald av berättelser om livet i Dalarna och Leksand innan industrisamhällets genombrott på landsbygden. I det äldre bondesamhället, här menat som det av jordägande bönder dominerade samhälle som föregick industrisamhället på många platser i Dalarna, uppdelades av tradition såväl jord som byggnader mellan alla syskon i en syskonskara vid arvskifte. I Leksand och Övre Dalarna var de flesta därför småbrukare med egen gård och egen jord, något som är annorlunda gentemot många andra delar av Sverige, där en mindre andel av befolkningen faktiskt ägde jord. När befolkningen ökade, särskilt från och med 1700-talet, splittrades odlingsmarken i komplexa ägofigurer. Något som på sikt ledde till ett jordbruk med minskade marginaler och större känslighet för missväxt. Detta tvingade delar av befolkningen på arbetsvandringar med bisysslor, och gav upphov till bland annat ett utpräglat fäbodbruk. Den odlingsmark som fanns var livsviktig ekonomiskt, men även av stor social betydelse. Att ärva och äga jord ansågs mycket viktigt, och medförde viktiga demokratiska rättigheter och möjligheter, bland annat till att bedriva fäbodbruk och att ha rösträtt i sockenstämman. Det finns specifika företeelser i landskapet i och kring byn som berättar om det äldre bondesamhället. Djurhållningen var förr en förutsättning för livsuppehället. Hur många djur man kunde hålla berodde på tillgången av bete och vinterfoder. Antalet djur styrde i sin tur, före konstgödningens tid, hur stor åkerareal man kunde hålla. Det rådde därför stor konkurrens om slåtter och bete och i stort sett all tillgänglig gräsmark utnyttjades för slåtter medan sämre mark brukades till bete.

Hackslogar kallades de stenbundna fastmarker som inte var lämpliga att odla upp men som ändå gav tillräckligt så det var värt att slå. Förbättring av slåttermarkerna utfördes i den mån det var möjligt och man kan se spår av stenröjning. Den årliga slåttern skapade en mager mark som sällan eller aldrig fick tillskott av gödning och därmed gavs förutsättningar för en stor mångfald av växter, insekter och svamp. Varje liten rest av denna naturtyp är värd att förvalta då de ofta hyser hotade arter.

Idag har slåttermarken till stor del växt igen och en liten del har röjts upp till åker. I det som tidigare var öppen mark, åker och äng kan man idag ändå finna spåren av odlarmödan i form av rösen, åkerkanter, beskurna träd men även i själva artsammansättningen. I och runt byarna fanns förr stora arealer slåttermark men med dagens jordbruk är de nästan helt försvunna. De som finns kvar är därför värdefulla att värna.

För att dryga ut vinterfodret till djuren repades löven av träd eller så skars riset av från träd som rönn, sälg och björk. För att underlätta för löv- och risskörd beskars träden, hamlades, på den höjd som var lämplig. Lövfoderträden har kunnat bli mycket grova och gamla och är hemvist för en mångfald av arter. De kan kännas igen genom sin speciella form där grenarna ofta kapades mer än två meter över mark dit djuren inte nådde och det finns en tydlig hamlingszon med grenskott och knölar på stam och huvudgrenar.

Det var inte ovanligt att man planterade vårdträd på gårdarna. Det var ofta ädellövträd, som lönn, lind, alm, ek eller ask. Vårdträden skulle i äldre folktro beskydda gårdens invånare men kan även ha planterats för att exempelvis markera ett barns födelse.

Om fruktträd vårdas på rätt sätt kan de bli gamla och de kan vara värdefulla karaktärsskapare på gårdarna. Alléer, som kan vara enkelradiga eller dubbelradiga, förknippas ofta med högreståndsmiljöer, vilket det är knappt med i Leksands bymiljöer, men de kan även ha planterats längs vägarna för att ge vindskydd och skugga. De kan också ha använts för lövtäkt.

Sjöbotten är i sin helhet ett av människan konstruerat odlingslandskap. Platsen är som ovan nämnt en dränerad sjöbotten till den gamla sjön Rällen. Den bördiga odlingsmarken brukades av bönder från flera olika byar, och nästan alla bönder i Djura hade tidigare ett eller flera skiften i området. Innan storskiftet brukades marken enligt Karl Erik Forsslund i tegar som var så smala att alla bönder behövde slå samma dag för att inte förstöra grannens skörd. Det öppna och hävdade odlingslandskapet som sträcker sig över Sjöbotten är som helhet mycket värdefullt eftersom det kan berätta mycket om jordbruket och livsvillkoren i Leksand och Djura i äldre tider. De lador, diken och synliga gränsstrukturer som finns kvar i landskapet kan berätta om markanvändningen och odlingslandskapet förändring efter storskiftet och är därför särskilt värdefulla. Förekomsten av olika former av lador blir allt mer ovanlig och flera sådana byggnader har sedan 1970-talet avlägsnats. Om fler lador försvinner riskerar landskapets karaktär att ytterligare urvattnas, vilket försvårar ovannämnda berättelses läsbarhet. Norr om byn finns mer småbrutna odlingsmarker, och mellan sjöarna Molnbyggen och Kvarntjärn fanns tidigare slåttermark, denna yta har dock ej inventerats.

Värden/var varsam med:

 • Det speciella och omfattande hävdade odlingslandskapet på Sjöbotten, samt Sjöbotten som helhet i form av ett konstruerat odlingslandskap.
 • Befintliga lador, diken och synliga gränsstrukturer i odlings­landskapet.

Bebyggelsens tillkomst och utveckling hänger samman med hur landskapets resurser kunde nyttjas. Just jordbruksmarken dikterade ofta hur gårdarna placerades i byn. Historiskt placerades många gårdar antingen i skogsbryn eller på karga höjdlägen mitt i odlingslandskapet. Detta beror på att sådana platser inte var lika användbara som odlingsmark. Gårdarnas placering i landskapet konstituerade sedan framväxten och utvecklingen av bystrukturens karaktär. Att den ålderdomliga karaktären med täta och dynamiskt framvuxna byar levt kvar så tydligt i Leksand beror på att 1700- och 1800-talens skiftesreformer påverkade byarna annorlunda här, än i övriga Sverige. I Rältlindor är bebyggelsen koncentrerad till sluttningslägen i en dalgång mellan höjder i nordöst respektive sydväst. Bebyggelsen, som består av två klungor med radbykaraktär i öster och klungbykaraktär i väster åtskiljs av Rältaån. Det är tydligt att den äldre bebyggelsen i båda dessa klungor är organiskt framvuxen och lokaliserad med hänsyn till det värdefulla odlingslandskapet på Sjöbotten i sydöst. Byn är bitvis mycket tät med bland annat ekonomibyggnader som sluter sig mot byvägarna. Den organiskt framvuxna och tätt bebyggda bymiljön är typisk för Leksand och Övre Dalarna och bidrar till att byn är trivsam och vacker att vistas i. Bystrukturen är också värdefull eftersom den kan berätta om hur byn utvecklas i samklang med odlingslandskapet och om de förutsättningar som historiskt styrt bebyggelseutvecklingen i Leksand och Djurabygden.

Värden/var varsam med:

 • Byklungornas organiskt framvuxna karaktär på sluttningar utanför odlingslandskapet Sjöbotten.
 • Områden där husen och gårdarna står tätt intill varandra och därigenom bidrar till att bebyggelsen framträder som ett tätt »gytter« i landskapet. Ekonomibyggnader som står tätt intill bygatusystemet.

Från medeltiden och fram till 1900-talet knuttimrades de flesta byggnaderna i Övre Dalarna. Timmerhuskulturen präglas av månghussystemet. Istället för att bygga få och stora byggnader uppfördes många små och funktionsspecifika timmerbyggnader. Det fanns många sociala och praktiska fördelar med detta. De små byggnaderna var lätta att dela upp och flytta vid arvskifte. Råvaran fanns tillgänglig i överflöd. De flesta timmerhusen kan uppdelas i kategorierna bostadshus, djurhus, förvaringshus och verkshus.

Timmerhusen i Leksand och Övre Dalarna kännetecknas av utformningsmässig enkelhet, högkvalitativt virke och mycket gott hantverkutförande. De flesta husen byggdes av bönder efter gårdens behov, och med tiden utvecklades stor skicklighet i byggandet. Den stora skickligheten ledde till att timringskonsten också utvecklades till en viktig inkomstkälla för de »träkloka« Leksandsbor som begav sig på utsocknes arbetsvandringar. De ålderdomliga timmerhusen är idag en omistlig beståndsdel i vad som gör Leksands byar till speciella och trivsamma livsmiljöer. Här syns det att människor levt under mycket lång tid. Timmerhusen är byggda med omsorg i en lokal tradition som utvecklats och använts under flera hundra år, fram tills industrialismens intåg, mot 1800-talets slut och kring sekelskiftet år 1900. I Rältlindor finns flera gårdar med såväl äldre timrade bostadshus och ekonomibyggnader som är förhållandevis oförändrade sedan åtminstone 1800-talet.

Särskilt i den västra delen av byn är helheten påtagligt ålderdomlig med flera gårdar där såväl bostadshus som äldre ekonomibyggnader bibehållits. Äldre timrade bostadshus och ekonomibyggnader är en omistlig källa till kunskap och förståelse om timmerhuskulturen i Leksand och har därför särskilt kulturvärde. Värdet förstärks av att de ålderdomliga byggnaderna utgör en väsentlig beståndsdel i Leksandsbygdens bebyggelsekaraktär, och ofta är uppförda med en enastående hantverksmässig och utformningsmässig kvalitet. I den östra byklungan finns flera vinkelhus och korsplanshus från tiden kring sekelskiftet år 1900. Dessa byggnader, som sannolikt också har knuttimrad stomme är särskilt värdefulla eftersom de kan berätta om hur timmerhuskulturen förändrades mot slutet av 1800-talet. Byggnaderna är dessutom ofta uppförda med hög utformningsmässig kvalitet.

Värden/var varsam med:

 • Att husen är byggda i trä eller knuttimrade, samt att de äldre husen ofta har en genomgående enkel karaktär utan onödiga utsmyckningar.
 • Välbevarade bostadshus från innan 1930 i form av enkelstugor, parstugor, sidokammarstugor, korsplanshus, salsbyggnader och vinkelhus. Några särskilt värdefulla exempel finns på fastigheterna Rältlindor 12:3, Rältlindor 7:8, Rältlindor 4:7, Rältlindor 7:2, Rältlindor 5:11, Rältlindor 5:12, Rältlindor 2:5, Rältlindor 8:10, Rältlindor 8:11, Rältlindor 2:12 och Rältlindor 13:3. Värdebärande egenskaper är byggnadernas: befintliga timmerstommar; långsmala eller rektangulära form; blottlagda timmerstommar; befintliga stående locklistpaneler och liggande spontpaneler i trä; befintlig fönstersättning; befintliga fönsterkarmar; befintliga fönsterbågar i trä med fasta spröjs av trä eller bly tillkomna innan 1950; befintliga fönsterrutor tillkomna innan 1950; profilerade fönsteröverstycken; dekorativa gavelfönster; befintliga dörrar, farstukvistar och långbroar; lövsågade eller profilsågade detaljer på farstukvistar; dekorerade taktassar; grundmurar med synlig natursten. Stommen och formen på alla de bostadshus som uppförts innan 1930 men därefter väsentligen förändrats är värdefulla.
 • Samtliga knuttimrade ekonomibyggnader – djurhus, förvaringshus och verkshus uppförda innan 1930. Äldre knuttimrade ekonomibyggnader är en omistlig beståndsdel i byarnas karaktär och bör inte flyttas, rivas eller väsentligen förändras. Några särskilt värdefulla exempel på sådana byggnader finns på fastigheterna Rältlindor 12:3, Rältlindor 3:9, Rältlindor 7:8, Rältlindor 7:7, Rältlindor 6:17, Rältlindor 4:5, Rältlindor 4:7, Rältlindor 7:2, Rältlindor 5:10, Rältlindor 5:11, Rältlindor 5:12, Rältlindor 2:5, Rältlindor 8:10, Rältlindor 8:11, Rältlindor 2:12 och Rältlindor 13:3.
 • Samtliga timrade byggnader längs Rältaån, däribland tvättstugor, dammbyggnader och verksbyggnader tillhörande Lindors bruk.
 • Samtliga lador på Sjöbotten. Byggnaderna är omistliga för odlingslandskapets karaktär och förståelsen för hur landskapet nyttjats och brukats i äldre tider, samt hur timmerhuskulturens månghussystem innefattade byggnader även utanför gårdstunen.

Även om de äldre husen i Leksand är unika och i sina detaljer bär många olikheter som gör varje gård speciell, finns flera gemensamma nämnare som starkt påverkar bebyggelsens karaktär. Ofta framträder bebyggelsen som ett gytter av tätt placerade röda hus med likartad storlek och form. Det är denna karaktär som kanske starkast kännetecknar byarna, och de aspekter av bebyggelsen som bidrar till denna karaktär är därför särskilt värdefulla. Nästan alla hus i de äldre byklungorna är låga - sällan högre än två hela våningar. Många byggnader har dessutom en långsmal form eller bildar tillsammans långsmala längor som ingår i olika kringbyggda former. De flesta byggnaderna har också sadeltak med tegeltäckning. Att de flesta husen är färgade med falu rödfärg eller omålade i trä är också mycket viktigt för byarnas generella karaktär. Den faluröda färgen har dessutom historisk betydelse, då den präglat byarna i Övre Dalarna och Leksand sedan åtminstone 1800-talets senare hälft. Beträffande vita detaljer i form av exempelvis fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor är detta värdefullt där det förekommer, eftersom även detta är en påtaglig beståndsdel i byns karaktär.

Värden/var varsam med:

 • Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar.
 • Att byggnaderna har en långsmal form, eller bildar långsmala enheter som tillsammans bildar kringbyggdhet. I Rältlindor finns även många bostadshus som har en vinkelform eller rektangulär form snarare än långsmal grundform. Även dessa byggnader är värdefulla för byns generella karaktär.
 • Att byklungorna är tätt bebyggda, och att husen står tätt intill varandra.
 • Tegel som takmaterial, i synnerhet befintliga enkupiga och tvåkupiga tegeltak.
 • Den enhetligt förekommande ofärgade eller faluröda färgen. Avstå från att rödmåla naturligt grånade timmerhus. Dessa byggnader har en egen karaktär som i sig är värdefull, och som samspelar väl med sin omgivning även utan rödfärg.
 • Vitmålade detaljer så som fönster, fönsterfoder, fönsteröverstycken, knutbrädor och vindskivor där de redan förekommer. Undvik att måla andra detaljer än fönster och fönsterfoder vita på äldre ekonomibyggnader, eftersom detta ej förekommit i någon större utsträckning historiskt.

I Rältlindor är de flesta av de äldre gårdarna kringbyggda på två eller tre sidor. De kringbyggda gårdarna återspeglar hur bebyggelsen vanligen ordnades i det äldre bondesamhället i Dalarna. Den kringbyggda gårdsformen började förekomma mot slutet av medeltiden, och utvecklades sedan mot den fyrkantiga kringbyggda form som dominerade helt i Leksand under större delen av 1700- och 1800-talen. Traditionen med den kringbyggda gården uppstod sannolikt i syfte att skydda gårdstunet från väder och omgivning. Många gårdar som tidigare varit helt kringbyggda gårdar kom på grund av sociala och ekonomiska förändringar att utglesas från och med det sena 1800-talet. Så är även fallet i Rältlindor, inga helt fyrkantsbyggda gårdar kvarstår. Orsakerna till förändringen är flera. Det blev bland annat vanligt att funktioner som tidigare haft enskilda byggnader ersattes av större ladugårdskomplex med tegeldel. Den täta och slutna karaktären kvarlever dock i många byar, och utgör en värdefull och tydlig karaktär som är miljöskapande och trivsam. Kringbyggdhet är dessutom typiskt för Leksand och Övre Dalarna.

Värden/var varsam med:

 • Byggnader som bidrar till kringbyggda gårdstun. Oavsett ålder bör sådana byggnader inte rivas eller flyttas. Byggnader som är placerade med fasader mot en bygata bör hanteras särskilt varsamt, eftersom sådana byggnader påverkar hela byns karaktär. Särskilt värdefulla är de gårdar som är kringbyggda på tre sidor och sluter sig mot omgivningen. Några nämnvärda exempel finns på fastigheterna Rältlindor 2:5, Rältlindor 5:11 tillsammans med Rältlindor 5:12, Rältlindor 6:17, Rältlindor 4:5, Rältlindor 12:3 och Rältlindor 7:7.
 • Områden där byggnaderna sluter sig tätt om omgivningen och områden där byggnaderna står nära gaturummet och bildar täta och slutna bygaturum.
 • Portlider och dörrar som leder in till gårdstunen.

Under 1800-talet kom den industrimässiga sågindustrin att erbjuda billigare sågade trävaror, något som i hög utsträckning kom att påverka Övre Dalarnas byggnadskultur. I Leksandsbyarna ledde utvecklingen bland annat till att det blev vanligare med exempelvis utsmyckade farstukvistar och på sikt även trähusbyggande med nya tekniker. I vissa byar sammanföll den ökade tillgången på sågade trävaror med ett ökat relativt välstånd, och i vissa av byarna tillkom i samband med detta nya större manbyggnader i form av exempelvis korsplanshus eller salsbyggnader, något som tidigare varit ovanligt i Leksand. I Rältlindor finns flera goda exempel på snickarglädje. Lindors Bruks manbyggnad är exempelvis rikt dekorerad med sågade trävaror i »schweizerstil«, vilket var vanligt bland annat under 1860-talet, när byggnaden uppfördes. Stilen hämtade inspiration från de rikt dekorerade trä- och korsvirkesvillor som återfinns i alperna, därav namnet. Det förekommer även flera byggnader med fasad i liggande och stående spontpanel, några avancerade farstukvistar samt ett antal korsplanshus och salsbyggnader sannolikt uppförda under det sena 1800-talet eller kring sekelskiftet år 1900. Hus med detaljer i snickarglädjestil och/eller med spontpanel kan tydligt berätta om hur 1800-talets sågverksindustri kom att erbjuda nya materiallösningar och möjligheter till dekorering. Vidare kan sådana detaljer erbjuda förståelse för bredare berättelser om samhällsförändringar i Leksandsbygden under 1800-talet, vilket är värdefullt. Detaljer i snickarglädje dessutom ofta höga materialmässiga och utformningsmässiga kvalitet vilket är mycket värdefullt.

Värden/var varsam med:

 • Manbyggnaden på Lindors bruk i sin helhet. Byggnadens form och storlek som är stiltypisk för den alpinspirerade Schweizerstil som förekom under bland annat 1860-talet. Byggnadens befintliga spetsbågsspröjsade och krysspröjsade fönster, utkragade fönsteromfattningar, spegeldörrar, dörromfattningar och överlufter, fasadutformning med liggande och stående fasspontad panel, befintligt takutsprång, dekorerade vindskivor och taksparrar samt svarvade stödpelare till tak­sparrar, spetsvinkliga stuprör och byggnadens färgsättning, faluröd med vita detaljer och ytterdörrar i guldockra.
 • Befintliga fasader med liggande och stående spontpanel. Förhållandet mellan stående och liggande element i fasadkompositionen.
 • Befintliga farstukvistar i snickarglädjestil, med profilsågade detaljer, komplicerade fönster och spegeldörrar.
 • Befintliga profilsågade och lövsågade fasaddetaljer.
 • Befintliga äldre träfönster på byggnader uppförda under perioden 1870–1910: befintlig fönstersättning; befintliga fönsterkarmar; befintliga fönsterbågar i trä med fasta spröjs av trä eller bly tillkomna innan 1950; befintliga fönsterrutor tillkomna innan 1950; profilerade fönsteröverstycken; dekorativa gavelfönster; befintliga fönsteromfattningar utförda i slätputs.
 • Befintlig karaktär på tak och takutsprång beträffande byggnader uppförda under perioden 1870–1910 – befintliga paneler, taktassar och stuprör. Befintliga en- eller tvåkupiga tegeltak, befintliga takformer - sadeltak och valmade sadeltak. Befintliga skorstenar i tegel.
 • Särskilt värdefulla exempel på byggnader med detaljer i snickarglädjestil finns bland annat på fastigheterna Rältlindor 4:7, Rältlindor 7:2, Rältlindor 5:11.

Sydöst om den östra byklungan samt på åsen norr om den västra finns flera timmerhus som uppförts i sin nuvarande form under perioden 1930-1980. Särskilt många exempel finns i den sydöstra delen av byn i form av sommarnöjen och ett par timmervillor från perioden. Vissa av husen är helt eller delvis återbrukade äldre timmerstommar, bland annat i form av härbren, andra är tillkomna i sin helhet under perioden. Byggnaderna har ett kulturvärde eftersom de kan berätta en för Leksandsbygden speciell berättelse om hur industrisamhällets bebyggelse och stiltypisk modernism ibland kunde anpassas till lokala förhållanden och traditioner. Intressanta exempel finns på fastigheterna Rältlindor 2:7, Rältlindor 6:7, Rältlindor 2:6, Rältlindor 3:11, Rältlindor 13:4 och Rältlindor 4:4.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadernas befintliga stomme, form, volym och storlek.
 • Befintlig fasadutformning om det är blottlagd timmerstomme eller locklistpanel.
 • Befintlig färgsättning beträffande fasader och detaljer.
 • Befintlig takform, befintliga tegelskorstenar, befintlig utformning beträffande takmaterial om det är en- eller tvåkupigt taktegel.
 • Befintliga utformning beträffande tvålufts träfönster tillkomna innan 1980. Befintliga fönster med trä- eller blyspröjs. Befintliga äldre fönsteromfattningar.
 • Befintlig utformning beträffande farstukvistar. Befintliga farstukvistar med profilsågade eller svarvade hörnstolpar och sadeltak.
 • Befintliga utformning beträffande ytterdörrar och garageportar tillkomna innan 1980.
 • Befintliga snickrade trädörrar med exempelvis rombmönster eller karosseripanel.

I byarna vid Sjöbotten transformatorstationer av typen »Dalkulla«. Transformatorstationer av det slaget är värdefulla eftersom de är tydligt anpassade till karaktären i byarna, och kan berätta om hur bland annat ny teknologi genom varsam utformning kunde anpassas till den ålderdomliga helhetskaraktären i byarna under exempelvis 1900-talet.

Värden/var varsam med:

 • Transformatorstationerna i sin helhet.

Sydöst om den västra byklungan, kring Rältaån, finns bruksbebyggelse tillhörande Lindors bruk. Lindors bruk grundades för första gången på 1840-talet i och med anläggandet av en liesmedja. Bakom företaget stod överste Fredrik Söderhjelm på Dalregementet, som fick privilegier för att starta ett manufakturverk 1841. 1849 kom vidare privilegier för att anlägga ett stångjärnverk. 1850 uppfördes en första mangårdsbyggnad tillhörande bruket. Byggnaden låg närmare byn och bortflyttades 1890. Den nuvarande manbyggnaden på bruket, i Schweizerstil som beskrivet ovan, byggdes på 1860-talet och står kvar på den plats där den ursprungligen byggdes. Byggnaden uppfördes av grosshandlaren Bergman Nilsson från Stockholm, som låtit köpa bruket 1860. Nästan 20 år senare, 1877, hade bruket åter bytt ägare till B H Alstermark. Industriutrustningen innefattade då en stångjärnshammare med härd och fyra spikhammare. Den huvudsakliga produktionen var inriktad på spik, som såldes till bland annat Norge och Stockholm. Vid sidan bedrev bruket även en kvarn och småskalig jordbruksverksamhet. I början av 1890-talet återupplivades liesmedjan av en Brändström, som efterföljdes av sin svärson Lars Tiger som tidigare varit vid Långö liebruk i Älvdalen. De så kallade Tigerliarna var uppskattade och berömda under den tiden då de tillverkades. 1917 bildades Aktiebolaget Lindors Bruk och från denna tid och särskilt under 1920-talet tillverkades endast liar i Rältlindor. Bakom produktionen stod sju smeder och två drängpojkar som med moderniserade metoder tillverkade en mängd liemodeller från olika geografiska områden. Det rörde sig bland annat om Härnösandsliar, Hedemoraliar, Skåneliar samt modeller av norska, danska, finska och ryska liar. Verksamheten nedlades mot början av 1930-talet, men följande byggnader kvarstår än idag: smedja, sliperi, manbyggnad och kvarn, samt även några övriga mindre ekonomibyggnader.

Bruksanläggningen kan berätta mycket om industrialiseringen i Sverige och om industrisamhällets förhållandevis lilla påverkan på byarna i Leksand. En stångjärnshammare är en enhet i järnförädlingsprocessen. Efter att järnmalm upptagits ur jorden, exempelvis vid gruvorna i Ål, transporterades malmen till en hytta och förädlades till tackjärn. Tackjärnet kunde i sin tur omvandlas till stångjärn, som var renare från kol och gick till skillnad från tackjärn att smida med. De olika produktionsenheterna gruva, hytta och hammare placerades på olika platser i landskapet, något som idag kan tyckas opraktiskt. Anledningen var ofta att samtliga av dessa verksamheter var beroende av en rik tillgång på skog som kunde användas som bränsle i de olika verksamheterna. Hammare var dessutom beroende av vattenkraft och placerades därför nära vattendrag så som Rältaån. Fram tills 1800-talets senare hälft bestod järnproduktionen i Sverige och Dalarna av en mängd små bruk runt om i landskapet. Genom mer effektiva metoder för järntillverkning kom emellertid produktionen från och med 1800-talets mitt att i allt högre grad förläggas till stora järnverk så som Domnarvet i nuvarande Borlänge. I och med detta avtog eller förändrades verksamheten på de mindre bruken. Berättelsen återspeglas tydlig i Lindors Bruk, som till en början innefattade en mindre stångjärnshammare, men senare omvandlades till ett specialiserat liebruk där en färdig produkt tillverkades och såldes vidare ut i världen. Miljön är ovanlig i Leksand men återspeglar tydligt ovanstående berättelse och har därför i sin helhet särskilt kulturvärde.

Värden/var varsam med:

 • Manbyggnaden i sin helhet (se mer under »Snickarglädje och panelarkitektur« ovan).
 • Ekonomibyggnadernas befintliga stommar, former, volymer och storlekar.
 • Befintlig fasadutformning om det är blottlagd timmerstomme eller locklistpanel.
 • Befintlig färgsättning beträffande fasader och detaljer.
 • Befintlig takform, befintliga tegelskorstenar, befintlig utformning beträffande takmaterial om det är en- eller tvåkupigt taktegel.
 • Befintliga utformning beträffande fönster och dörrar. Befintliga äldre fönsteromfattningar.
 • Befintligt rosettfönster på kvarnbyggnaden.
 • Befintlig utformning beträffande farstukvistar och entrépartier.
 • Befintliga utformning beträffande ytterdörrar och portar.
 • Befintlig kvarvarande industriteknisk utrustning så som kvarnhjul, vattenrännor, härdar och så vidare.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: